۱۳۹۸/۰۱/۰۶

آرای دیوان عدالت اداری

آرای دیوان عدالت اداری

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ در خصوص ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک شماره: ۲۳۰/۹۵/۱۰۷ تاریخ: ۱۳... بیشتر بخوانید

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.