۱۳۹۶/۱۱/۳۰

آرای دیوان عدالت اداری

آرای دیوان عدالت اداری

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ در خصوص ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و... بیشتر بخوانید

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.

طراحی وبسایت : گروه طراحی وب رایاشن