۱۳۹۷/۰۲/۰۲

آرای شورای عالی مالیاتی

آرای شورای عالی مالیاتی

رای شورا 201-10(صورتجلسه مورخ 96/04/10 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م)

شماره: ۲۰۱-۱۰ تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ پیوست: دارد   صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره ۱۱۳۶۲/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به صاحبان املاک اجاری در تسلیم ا... بیشتر بخوانید

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.

طراحی وبسایت : گروه طراحی وب رایاشن