۱۳۹۸/۰۱/۰۶

آیین نامه ها

آئین نامه ها

آیین نامه بند های 4،3،2 و 5 ماده 2

آیین نامه بند های ۴،۳،۲ و ۵ ماده ۲ شماره: ۴۴۰۹۶/ت ۳۰۵هـ تاریخ: ۱۳۶۸/۰۴/۲۶ پیوست: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳۶۸/۰۳/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۸/۱۱۹۶۲-۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه اجرائی بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب... بیشتر بخوانید

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.