۱۳۹۶/۱۱/۳۰

آیین نامه ها

آئین نامه ها

آیین نامه 30/4/1774/5365 (آیین نامه اجرای وصول مالیاتها)

شماره: ۳۰/۴/۱۷۷۴/۵۳۶۵ تاریخ: ۱۳۶۸/۰۲/۲۴ آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها فصل اول – درشرایط صدوربرگ اجرائی: ماده ۱- هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۱۰ قانون... بیشتر بخوانید

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.

طراحی وبسایت : گروه طراحی وب رایاشن