موضوعتاریخ صدورشماره 
نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرائی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم۱۳۹۳/۰۲/۲۷۲۰۰/۹۳/۲۳مشاهده
مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی۱۳۹۱/۱۲/۲۳۲۶۰۸۳ /۲۰۰مشاهده
اطلاع رسانی و پالایش اطلاعات موجود در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم۱۳۹۳/۱۰/۰۸۱۱۵/۹۳/۲۳۰مشاهده
استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) و شماره اقتصادی (TIN)۱۳۸۷/۰۴/۲۲۳۷۱۵۹مشاهده
چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی۱۳۹۳/۱۰/۲۱۵۳۷/۹۳/۲۰۰مشاهده
دستورالعمل دریافت، پالایش، ویرایش، کدگذاری و الصاق اطلاعیه ها به پرونده ­های مالیاتی۱۳۹۵/۰۱/۲۲۵۰۱-۹۵-۲۰۰مشاهده
در خصوص پذیرش اسناد خرید یا هزینه های که شماره اقتصادی درج نشده باشد۱۳۹۲/۰۴/۰۹۸۹۵۷/۲۳۰/دمشاهده