۱۳۹۷/۱۱/۲۸

تصویب نامه و تصمیم نامه

تصویب نامه و تصمیم نامه

بنیاد امید صالحان نیز از موسسات بند 4 ماده 2 می باشد

بنیاد امید صالحان نیز از موسسات بند ۴ ماده ۲ می باشد شماره: ۳۶۰۵۲/ت ۲۱۶۲۵هـ تاریخ: ۱۳۷۸/۰۵/۱۹ پیوست: مخاطبان / ذینفعان موضوع بنیاد امید صالحان نیز از موسسات بند ۴ ماده ۲ می باشد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۵/۵ به استناد بند (۴) اصلاحی ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم – م... بیشتر بخوانید

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.