در صورت عدم رضایت از دوره شما شهریه بنده مسترد می گردد؟

در صورت عدم رضایت از دوره شما شهریه بنده مسترد می گردد؟

بدون هیچ پرسشی از شما در صورت عدم رضایت از حضور در کلاس ها شهریه مسترد می گردد.

تضمین-دوره-مالیاتی

 

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.