۱۳۹۷/۰۹/۲۶

دوره های حقوقی

آموزش مالیات شرکت ها طول هفته دوره هشتمآموزش مالیات شرکت ها دوره نهم

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.