شرح وظایف دفتر اطلاعات مالياتي و مبارزه با پولشوئي

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر واحد يابي و شناسايي موديان در سراسر کشور بااستفاده از کدپستي و ساير ابزار هاي اطلاعاتي؛,استاندارد سازي روشهاي شناسايي و واحديابي و ابلاغ دستورالعمل ها و فرم هاي آنها به واحدهاي اجرايي؛,سازماندهي سيستم اطلاعات موديان با همکاري واحدهاي ذيربط در ستاد و واحدهاي اجرايي و ارائه گزارشهاي مديريتي به مقامات ذيربط؛,سياستگذاري و تعيين خط مشي در زمينه تنظيم، تهيه و صدورگواهينامه ثبت نام جهت موديان و اعلام آن به واحدهاي اجرايي جهت اجرا و اقدام؛,نظارت بر واحدهاي اجرايي در زمينه نحوه و چگونگي اجراي سياستها و روشهاي ابلاغ شده در مورد شناسايي و ثبت نام و ارزشيابي دوره اي آنها؛,تعيين ضوابط مربوط به ايجاد پرونده مالياتي و صدور کد مربوط و نظارت براجراي آنها؛,هماهنگي با ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط در زمينه نحوه استفاده از ساير کدها از جمله شماره ملي، شماره اقتصادي و کدپستي از طريق انعقاد تفاهم نامه هاي مربوط؛,برنامه ريزي در زمينه چگونگي کاربرد کدهاي مختلف و نحوه بهره برداري از اطلاعات مربوطه و پيگيري نحوه اجراي آن در دستگاههاي مختلف؛,طراحي روشهاي مشترک استفاده از کدهاي مختلف با دستگاههاي برون سازماني نظير گمرک، بانکها، بيمه ها، ذيحسابي و درون سازماني مانند حوزه هاي مالياتي؛,برنامه ريزي به منظور استفاده از جريانهاي اطلاعاتي خارج از سازمان نظير اطلاعات اشخاص ثالث و پيگيري امور مربوط به ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم؛,همکاري، مشارکت و برنامه ريزي به منظور اطلاع رساني و تبليغ در زمينه چگونگي استفاده از کدها و تبعات حقوقي آن با همکاري دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي؛,نظارت و پيگيري اداري و حقوقي در مورد کاربرد خلاف انواع کدها با هماهنگي ساير واحدهاي ستادي و اجرايي سازمان؛,تعيين ضوابط مربوط به ايجاد کد شناسايي موديان و چگونگي نحوه استفاده از آن در معاملات اقتصادي؛,مشارکت در اصلاح قوانين و مقررات و آيين نامه هاي ذيربط؛,نظارت بر ايجاد بانک اطلاعاتي واحديابي موديان بر اساس انواع کدها با همکاري واحدهاي ستادي و اجرايي سازمان؛,انجام بازرسيهاي مستمر به منظور کنترل عملي کاربرد انواع کدها و حصول اطمينان از صحت عملکرد آنان؛,همکاري با دفتر آموزش براي آموزش کارکنان واحدهاي اجرايي؛,نظارت بر ثبت اظهار نامه هاي ارث موضوع ماده 29 ق.م.م و ايجاد بانک اطلاعات مالياتي مربوط؛,تعيين ضوابط مربوط به شماره پرونده و شماره اقتصادي و نحوه صدور و استفاده از آنها؛,تعيين ضوابط و دستور العملهاي مربوط به امحاء پرونده مالياتي و دريافت آمار هاي مرتبط؛,تعين ضوابط و نظارت بر نحوه تشکيل پرونده هاي الکترونيکي و فيزيکي؛,نظارت و بررسي فرآيند هاي نرم افزار هائي که با وظايف دفتراطلاعات مالياتي و مبارزه با پولشوئي مرتبط مي باشد جهت تائيد نهائي براي اجرا در سازمان؛,سياستگزاري و نظارت بر روشها و عمليات اجرائي دريافت اظهارنامه از موديان مالياتي؛,بررسي چگونگي اجراي سياست ها و رويه هاي شناسايي مؤديان در ادارات امور مالياتي سراسر کشور و ايجاد سامانه اطلاعات مربوط و ارائه گزارش و پيشنهاد اصلاحي درخصوص هرگونه انحراف.,ايجاد رويه هاي کارآمد جهت شناسايي مؤديان براساس مقررات اتخاذ شده وکنترل مستمر و بازبيني آنها.,ايجاد بانک اطلاعات کامل مؤديان و پردازش و به روزرساني اطلاعات گردآوري شده.,طراحي برنامه هاي آموزشي مستمر درمورد آشنايي با قانون مبارزه با پولشويي، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه و چگونگي شناسايي مؤديان و … با هماهنگي دفتر آموزش.,نظارت بر حفظ و نگهداري اطلاعات مؤديان و پيشگيري از افشاء و يا استفاده غيرمجاز از آنها.,ارائه گزارش عملکرد با رعايت طبقه بندي لازم (درخصوص ارائه گزارش معاملات مشکوک) به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي.,فرهنگ سازي مناسب مبارزه با پولشوئئ در سطح کارکنان و مؤديان از طريق بروشور و ساخت برنامه هاي تلويزيوني با هماهنگي دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي.,تهيه، تدوين و پيشنهاد بخشنامه ها، دستورالعمل ها درخصوص چگونگي اجراي کامل قانون مبارزه با پولشويي و اجراي دستور العمل ها و بخشنامه هاي مصوب شورايعالي مبارزه با پولشويي.,تهيه نرم افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون مبارزه با پولشویی و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشکوک.,بازرسي و نظارت از واحدهاي سازمان متبوع به منظور اطمينان از اجراي کامل قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل ها و بخشنامه ها ….,تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات مبارزه با پولشويي و نتايج آن.,تهيه و تدوين برنامه سالانه.,تدوين سامانه جمع آوري گزارش معاملات مشکوک و اشخاص مظنون و ارسال گزارش هاي مربوط به واحد اطلاعات مالي و تهيه بخشنامه هاي مربوط جهت گزارش دهي کارکنان سازمان و به روزرساني آنها.,طراحي و اجراي آموزش هاي عمومي براي کليه کارکنان سازمان و آموزش هاي تخصصي براي کارکنان حوزه هاي تخصصي با هماهنگي دفتر آموزش.,طراحي سامانه الکترونيکي براي ارائه خدمات الکترونيکي جهت ثبت، نگهداري و تهيه گزارش از عمليات مؤديان.,نگهداري اسناد و سوابق ارايه خدمات و عمليات مربوط به امور مالياتي مؤديان و نيز مدارک مربوط به سوابق شناسايي آنها بصورت فيزيکي يا الکترونيکي.,ارائه اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت سهولت و دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده.,برنامه ريزي، زمان بندي و انجام اقدامات لازم به منظور دستيابي به اسناد و مدارک مورد نياز جهت شناسايي مؤديان و ماليات هاي پنهان و غير واقعي؛,برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر فرآيند اجرايي مفاد ماده 181 ق.م.م با توجه به آئين نامه اجرايي‏ مربوطه[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *