شرح وظایف دفتر قراردادها و امور بين الملل

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]بررسي اوضاع و ويژگي بخش هاي مختلف اقتصادي، مبادلات و معاملات بازرگاني کشورها و ارزيابي آن از لحاظ انعقاد موافقتنامه هاي مالياتي؛,بررسي قوانين و مقررات مالياتي ساير کشورها و تطبيق آن با قوانين مالياتي جمهوري اسلامي ايران؛,بررسي مدلهاي پيشنهادي مجامع بين المللي (سازمان ملل متحد و O.E.C.D) در زمينه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و ساير موافقتنامه هاي مالياتي؛,شرکت در مجامع و سازمانهاي تخصصي منطقه اي و بين المللي مالياتي از قبيل UN و O.E.C.D و IDB و ECO و IMF و word Bank و اقدام لازم در خصوص عضويت در آنها؛,بررسي و ترجمه متن پيشنهادي و نهايي موافقتنامه هاي مالياتي با توجه به تغييرات و اصلاحات قوانين و مقررات جاري و مالياتي کشور و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذيصلاح؛,تهيه و تنظيم متن موافقتنامه ها، پروتکل ها، صورت جلسات و يادداشت تفاهم هاي مربوط به همکاري هاي مالياتي با کشورهاي خارجي؛,اظهارنظردر خصوص انعقاد موافقتنامه هاي بين المللي سازمان؛,اظهارنظر درخصوص انعقاد موافقتنامه هاي منعقده دستگاه هاي اجرايي با ساير کشورها از ديدگاه موارد مالياتي مندرج در آنها و در صورت لزوم تهيه بخشنامه جهت اجراء و رعايت موارد مالياتي آن؛,شرکت در جلسات کميسيون هاي مشترک همکاري هاي اقتصادي و اعلام نظر درباره انعقاد موافقت نامه هاي مالياتي و پيگيري اجرايي شدن موارد مالياتي مندرج در يادداشت تفاهم اجلاس کميسيون هاي مشترک مذکور؛,تنظيم و تدوين برنامه انجام مذاکرات کارشناسي انعقاد موافقتنامه هاي مالياتي؛,مکاتبه و انجام هماهنگي هاي لازم با وزارت امور خارجه و وزارتخانه هاي مسئول کميسيون مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها از نظر اعزام نماينده يا دعوت از نمايندگان کشورهاي خارجي براي برگزاري مذاکرات کارشناسي انعقاد موافقتنامه هاي مالياتي و دريافت گزارش انجام مذاکرات از هيأتهاي مذاکره کننده؛,انجام اقدامات لازم درخصوص اخذ مجوز امضاي موافقتنامه هاي مالياتي از هيأت وزيران؛,بررسي مجدد آن دسته از موافقتنامه هايي که دوره پنجساله لازم الاجرا شدن آنها خاتمه يافته از لحاظ مطابقت با تأمين اهداف مالياتي سازمان؛,برقراري و تقويت ارتباطات موثر با بخش روابط بين الملل وزارت امور خارجه و ساير دستگاه ها,مسئوليت برنامه ريزي و هماهنگي در برگزاري کنفرانس ها و سمينارهاي بين المللي مالياتي؛,هماهنگي با وزارت امور خارجه به منظور برنامه ريزي ملاقاتهاي رييس کل سازمان با مقامات خارجي شامل:,· تهيه گزارش توجيهي و محور مذاکرات,· شرکت در جلسات ملاقات,· تهيه گزارش ملاقات و پيگيري موارد توافق شده در مذاکرات,نظارت و ارزيابي انجام سفرهاي خارجي مقامات، مسئولين و کارشناسان سازمان؛,شرکت در مجامع بين المللي در چارچوب وظايف و اختيارات سازمان با هماهنگي واحدهاي تخصصي ذيربط؛,مشارکت فعال در کنگره هاي تخصصي و بين المللي مالياتي؛,ارائه رهنمودهاي مالياتي به بازرگانان و صاحبان کسب و کار ايراني و خارجي در خصوص موضوعات مالياتي بين المللي؛,تبادل اطلاعات و دستاوردهاي علمي، فني، اجرايي و پژوهشي با مراکز ذيربط داخلي و خارجي در حيطه مأموريتهاي سازمان؛,تشکيل کميته هاي (گروه هاي) کاري با کشورهاي مختلف؛,تهيه و تنظيم محتواي مذاکرات مالياتي دو يا چند جانبه بين المللي؛,پيگيري جلب حمايت مادي و معنوي مجامع و سازمانهاي بين المللي مرتبط با امور سازمان؛,پيگيري براي گسترش همکاري هاي تحقيقي، آموزشي و ترويجي با استفاده از امکانات و ظرفيت هاي سازمانهاي بين المللي در چارچوب فعاليتهاي سازمان با هماهنگي ساير واحد هاي ذيربط؛,پيگيري برگزاري برنامه هاي آموزش و انواع خدمات مالياتي به ساير کشور هادر قالب پيمانها و همکاريهاي بين المللي از طريق واحد هاي سازماني ذيربط؛,پيگيري و انجام تشريفات قانوني جهت ورود خارجيان مرتبط با توافق نامه ها به جمهوري اسلامي ايران؛,انجام مقدمات ارائه خدمات آموزشي و کمکهاي فني به ساير کشورها در قالب پيمانها و همکاريهاي بين المللي حسب مورد با هماهنگي ساير دفاتر ستادي سازمان؛,جمع آوري اطلاعات اقتصادي کشورها، پالايش اطلاعات، ارائه پيشنهاد و سياست جهت ارتقاي سطح همکاري هاي مالياتي؛,ترجمه و تنظيم اسناد منتشره بين المللي مورد نياز به منظور استفاده از تجربيات و توان کارشناسي و دانش بين المللي نهادهاي بين المللي؛,پيشنهاد برگزاري سمينارها و کارگروه هاي آموزشي جهت آشنايي کارکنان با مقررات و اسناد بين المللي مرتبط با سازمان به واحد ذيربط؛,هماهنگي و برنامه ريزي جهت استفاده از فرصت مطالعاتي کارشناسان، مديران داخل و خارج از کشور؛,هماهنگي جهت اعزام کارشناسان به سمينارهاي خارجي جهت ارائه مقاله؛,برگزاري کارگاهها و دوره هاي آموزشي کاربردي با همکاري سازمان هاي بين المللي؛,تهيه گزارش از نتايج کار هيأت هاي اعزامي به خارج از کشور جهت رياست کل سازمان؛,همکاري با کميته بين المللي سازمان هاي مالياتي (CIOTA) به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي انجام گرفته و تبادل تجارب سازمان هاي مالياتي کشورهاي مختلف با يکديگر؛,سازماندهي مذاکرات مالياتي با نمايندگان کشورهاي خارجي و هماهنگ ساختن کمي و کيفي مذاکرات تا حصول نتيجه و تنظيم طرح مربوط و پيگيري امر تصويب قانوني آن؛,بررسي مشکلات اجرائي موافقتنامه هاي مالياتي با کشورهاي خارج و انجام مذاکرات جهت رفع آنها بر حسب ارجاع يا تقاضاي سازمانهاي ذيربط دولتي؛,بررسي و اقدام لازم در مورد مسائل مالياتي که از جانب کشورها و يا سازمانهاي بين المللي درمناسبات آنها با ايران مطرح مي گردد.,بررسي و تهيه پيشنهاد در مورد الحاق ايران به موسسات موجود يا جديد التأسيس مالياتي بين المللي؛,بررسي روابط مالياتي با کشورهاي خارج و مطالعه موارد نقص و کمبودها در اينگونه مناسبات و همچنين بررسي روابط مذکور از لحاظ توسعه همکاري ها در راستاي سياستهاي اقتصادي مالياتي کشور؛,تهيه طرح عمومي همکاري هاي مالياتي با کشورهاي خارجي يا تجديد نظر در آنها؛,اقدام جهت اجراي تصميمات متخذه و توصيه هاي مندرج در صورتجلسات پروتکلها موافقتنامه ها و قراردادهاي منعقده مربوط به همکاريهاي مالياتي با کشورهاي خارجي و پيگيري کليه امور مربوطه؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *