شرح وظايف كاركنان معاونت ماليات بر ارزش افزوده

 شرح وظايف كاركنان معاونت ماليات بر ارزش افزوده (حسابرسي )

رئيس امور مالياتي

وظايف تخصصي :

–        سرپرستي امور مربوط به دريافت اطلاعات مرتبط با موديان خاطي جهت انجام حسابرسي

–        سرپرستي امور مربوط به دريافت مغايرتهاي اطلاعاتي مربوط به اظهارنامه ها

–        بررسي درخواستهاي استرداد و اطمينان از صحت آنها بمنظور درج آنها درفهرست موديان پر استرداد جهت حسابرسي

–        مديريت امور انتخاب مؤديان جهت حسابرسي هاي دوره اي و نمونه اي

–        برنامه ريزي و زمانبندي برنامه هاي حسابرسي و انتخاب حسابرسان و شيوه حسابرسي در مورد مؤديان انتخاب شده

–        سرپرستي عمليات حسابرسي ، رسيدگي و تعيين ميزان ماليات و جرائم متعلقه

–        نظارت بر تهيه گزارشهاي حسابرسي و ارائه پيشنهادهاي مشخص جهت برخورد با مؤديان خاطي به مديريت مافوق

–        دريافت اعتراضهاي مؤديان درمورد ماليات متعلقه و بررسي اسناد مثبته و كوشش در برقراري توافق با مؤدي

–        ارجاع اعتراض به هيأت حل اختلاف در صورت عدم توافق با مؤدي

–        سرپرستي و ارزيابي حسابرسان و تهيه گزارش نهايي به دادستاني انتظامي مالياتي در مورد عملكرد ايشان

–        سرپرستي جمع آوري آمار و اطلاعات اقتصادي از اصناف و مؤديان مختلف بمنظور اجراي مديريت ريسك در امر حسابرسي

وظايف مديريتي :

–        شركت درجلسات هماهنگي باساير رؤساي امور حسابرسي

–        ارائه گزارش درزمينه فعاليتهاي مربوط به مقامات بالاتر

–        همكاري با ساير واحدهاي تخصصي بمنظور نيل به اهداف مشترك

–        مشاركت در اداره امور و حسن اجراي عمليات و ارزيابي نحوه عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي

–        نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات موضوعه

–        ارائه پيشنهاد در زمينه مكانيزم هاي تشويقي بمنظور افزايش كارائي و اثربخشي كاركنان

–        ارزشيابي كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي

–        تعيين دوره هاي آموزشي جهت معرفي كاركنان بر اساس نتايج ارزشيابي هاي بعمل آمده 

رئيس گروه مالياتي

1-      استخراج و انتخاب مؤديان جهت برنامه ريزي حسابرسي ، شامل :

–    نظارت و هدايت بر كار حسابرسان در بررسي گزارشات و فهرست مؤدياني كه تخلف داشته اند و يا به هر دليل مورد توجه قرار گرفته اند .

–        نظارت بر تهيه فهرست مشخصات مؤديان جهت حسابرسي بر طبق دستورالعمل هاي موجود

–        كنترل مجدد فهرست و تعيين مؤديان مورد نظر با توجه به روشهاي مختلف آماري و مديريت ريسك

–    برنامه ريزي و تأييد اعضاي گروه هاي حسابرسي و تدوين زمان بندي رسيدگي و حسابرسي مالياتي و تعيين فهرست نهايي حسابرسي

–        نهايي كردن بررسي گزارشات بخشهاي مختلف اداره كل راجع به مؤديان مورد نظر براي حسابرسي

–        انتخاب چك ليستهاي مورد نياز با توجه به وضعيت مؤدي جهت حسابرسي

2-      انجام عمليات حسابرسي شامل :

–        نظارت بر اعلام زمان مراجعه و نيازمنديهاي حسابرسان به مؤديان

–        نظارت بر نحوه مراجعه حسابرسان به محل مؤدي بهمراه اطلاعات اوليه و چك ليستهاي مورد نياز

–        نظارت بر رسيدگي اسناد و دفاتر مؤديان و تكميل چك ليستهاي مربوط

–        نظارت و دخالت در نهايي نمودن گزارشات حسابرسي در مورد مؤديان و ارائه به مقامهاي مافوق و ساير گروه هاي كاري

–        نظارت و هدايت نحوه ارائه مشاوره هاي لازم درصورت نياز مؤدي

3-      تعيين ميزان ماليات و جرائم متعلقه ناشي از حسابرسي شامل :

–        تأييد نهايي گزارشهاي حسابرسي و ثبت نتايج آنها

–        تأييد يا اصلاح ميزان بدهي تعيين شده و صدور اوراق لازم با توجه به آئين نامه هاي موجود

–        نظارت بر ثبت اعلاميه هاي صادره (بدهكار / بستانكار) و ارائه آنها به مؤديان

4-   دريافت اعتراض مؤديان نظارت به بررسي اسناد مثبته ارائه شده توسط مؤديان در اعتراض به بدهي تعيين شده توسط حسابرسان

5-   دريافت گزارش در مورد استرداد به مؤديان ، بررسي و تأييد و ارائه راه حل در نحوه استرداد با توجه به مقررات و آئين نامه هاي مربوط .

تهيه گزارشات مورد نياز مديريت در مورد وضعيت مؤديان مورد حسابرسي

1-      ارائه پيشنهاد به مديران عالي جهت بهبود رويه ها و دستورالعملهاي حسابرسي و شركت درجلسات هماهنگي بدين منظور

2-     ارائه پيشنهاد انجام امور پرسنلي و پيگيري نتايج آن در مورد كاركنان تحت نظارت

3-     انجام ساير امور محوله

         كارشناس ارشد مالياتي

1-       استخراج و انتخاب مؤديان جهت برنامه ريزي حسابرسي ، شامل :

–    راهنمايي حسابرسان در بررسي گزارشات و فهرست مؤدياني كه تخلف داشته اند و يا تقاضاي استرداد متعدد نموده اند و يا به هر دليل مورد توجه قرار گرفته اند .

–        مراقبت بر تهيه فهرست مشخصات مؤديان جهت حسابرسي منطبق بر دستورالعملهاي موجود

–        كنترل مجدد فهرست و تعيين مؤديان مورد نظر با توجه به روشهاي مختلف آماري و يا مديريت ريسك

–    برنامه ريزي و پيشنهاد اعضاي گروه هاي حسابرسي و تدوين زمان بندي رسيدگي و حسابرسي مالياتي و تعيين فهرست نهايي حسابرسي

–        بررسي گزارشات بخش هاي مختلف اداره كل راجع به مؤديان مورد نظر براي حسابرسي

–        انتخاب چك ليستهاي مورد نياز با توجه به وضعيت مؤدي جهت حسابرسي

2-    انجام عمليات حسابرسي شامل :

–        مراقبت در اعلام زمان مراجعه و نيازمندي هاي حسابرسان به مؤديان

–        مراجعه به محل مؤدي با در دست داشتن چك ليستهاي مورد نياز و اطلاعات اوليه راجع به مؤدي

–        رسيدگي اسناد و دفاتر مؤديان و تكميل چك ليستهاي مربوطه

–        نهايي نمودن گزارشهاي حسابرسي و ارائه به مقام مافوق و ساير گروه هاي مرتبط

–        ارائه مشاوره هاي لازم در صورت نيازمؤدي  

3-   تعيين ميزان ماليات و جرائم متعلقه ناشي از حسابرسي :

–        تأييد گزارشهاي حسابرسي و ثبت نتايج آنها

–        تعيين ميزان بدهي و جرائم متعلقه و صدور اوراق لازم با توجه به آئين نامه هاي موجود

–        نظارت بر ثبت مشخصات اوراق و اعلاميه هاي صادره (بدهكار / بستانكار) و ارائه آنها به مؤديان

4-  دريافت اعتراض مؤديان و تشكيل جلسه براي بررسي اسناد مثبته ارائه شده توسط مؤدي در اعتراض به ماليات تعيين شده و جرائم متعلقه

5-   دريافت گزارشات استرداد به مؤديان ، بررسي و تأييد آنها و ارائه پيشنهاد براي استرداد

6-    تهيه گزارشات مورد نياز مديريت در مورد وضعيت مؤديان بررسي شده

7-    ارائه پيشنهاد جهت بهبود رويه ها و دستورالعملهاي حسابرسي

8-     انجام ساير امور محوله 

 [divide style=”dots” color=”#dd9933″]

شرح وظايف كاركنان معاونت ماليات بر ارزش افزوده (خدمات موديان)

رئيس امور مالياتي

وظايف تخصصي :

–         سرپرستي امور مربوط به جمع آوري و نگهداري اطلاعات مؤديان بزرگ شناسايي شده ماليات بر ارزش افزوده در حوزه سرپرستي

–         سرپرستي امور مربوط به شناسايي مستمر مؤديان مشمول و ارسال فرم دعوتنامه جهت ايشان

–         برقراري ارتباط با ساير مؤسسات و مراجع اعم از دولتي و غير دولتي جهت كسب اطلاعات جمع آوري شده و حذف موارد تكرار

–         نظارت بر ارسال دعوتنامه ها جهت مؤديان بزرگ جديد ماليات بر ارزش افزوده

–         سرپرستي امور مربوط به ارائه خدمات مشاوره اي از طرق مختلف جهت جلب مؤديان براي ثبت نام

–         مديريت امر ثبت نام مؤديان بزرگ براساس برنامه زمانبندي و كنترل صحت اقلام مندرج در فرمهاي ثبت نام

–         نظارت بر صدور كد شناسايي و گواهي نامه ثبت نام

–         هدايت و نظارت بر نحوه نگهداري فرمهاي ثبت نام و اطلاعات مندرج در آنها

–         سرپرستي امور دريافت و پردازش اظهارنامه ها

–         مديريت امور مغايرتها در اظهارنامه ها و گزارش آن به مقامات بالاتر

–         همكاري با واحد حسابرسي در زمينه معرفي مؤديان خاطي و پر خطر 

وظايف مديريتي :

–         شركت در جلسات هماهنگي با ساير روساي امور مالياتي

–         ارائه گزارش در زمينه فعاليتهاي مربوط به مقامات بالاتر

–         همكاري با ساير واحدهاي تخصصي بمنظور نيل به اهداف مشترك

–         مشاركت در اداره امور و حسن اجراي عمليات و ارزيابي نحوه عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي

–         نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات موضوعه

–         ارائه پيشنهاد در زمينه مكانيزم هاي تشويقي بمنظور افزايش كارايي و اثر بخشي كاركنان

–         ارزشيابي كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي

–         تعيين دوره هاي آموزشي جهت معرفي كاركنان بر اساس نتايج ارزشيابي هاي بعمل آمده 

رئيس گروه مالياتي

       1- انجام ملاقات مشاوره اي با مؤديان :

–         نظارت بر انتخاب مؤديان با توجه به اطلاعات دريافتي از مؤديان

–         برنامه ريزي ، زمانبندي و نظارت بر گروه هاي مشاوره در انجام برنامه هاي ملاقات مشاوره اي

–         نظارت بر سازماندهي گروه هاي مشاوره اي

–         نظارت بر چگونگي مراجعه و بازديد از محل كار ، دفاتر قانوني و مستندات ماليات بر ارزش افزوده مؤديان

–         مراقبت در ارائه مشاوره هاي لازم توسط كارشناسان زير مجموعه در زمينه هاي مورد نياز

–         تهيه گزارش هاي لازم جهت مديريت در مورد مؤديان مورد مراجعه

–         نظارت بر به روز آوردن اطلاعات مربوط به مؤديان

2-    ارائه خدمات ترويجي / آموزشي به مؤديان :

–         نظارت بر حسن اجراي سمينارها ، كنفرانسها براي مؤديان خاص

–         نظارت بر تهيه راهنماها و جزوات آموزشي جهت مؤديان با همكاري ساير گروه هاي ماليات بر ارزش افزوده

–         نظارت بر چگونگي پاسخگويي به سؤالات مطرح شده توسط مؤديان

–     هماهنگي با واحدهاي ديگر از جمله حقوقي در مورد مسائل و مشكلات مطرح شده توسط مؤديان كه از پيچيدگي خاص برخوردار است .

–         نظارت بر ارسال دعوتنامه و راهنماي تكميل فرمهاي منضم به آن به مؤديان و اعلام زمان ثبت نام و شماره مؤدي  

–         ثبت و جداسازي مؤدياني كه براي آنها دعوتنامه ارسال شده است .

3-    دريافت و پردازش اوليه اظهارنامه شامل :

–         نظارت بر دريافت اظهارنامه هاي رسيده و كنترل اوليه آنها

–         نظارت بر مقايسه اطلاعات و مشخصات قيد شده مؤديان و مقايسه با سوابق اطلاعات اوليه موجود

–         عودت اظهارنامه هاي ناقص به مؤديان

–         فهرست نمودن مؤدياني كه اظهارنامه خود راتحويل نداده اند .

ساير وظايف :

–         شركت در جلسات به دستور مقام مافوق

–         ارائه پيشنهاد در زمينه مسائل پرسنلي افراد تحت پوشش از جمله ارتقاء ، انتصاب و….

–         ارزشيابي افراد تحت سرپرستي

–         تهيه گزارشات لازم براي مديران عالي

–         انجام ساير امور محوله  

كارشناس ارشد مالياتي

1-      انجام ملاقاتهاي مشاوره اي با مؤديان :

–     هماهنگي با ساير واحدها بمنظور انتخاب مؤديان جهت ملاقات مشاوره اي با توجه به اطلاعات دريافتي از مؤديان خوش حساب ، خاطي ، داراي مشكل و غيره ….

–         مشاركت در برنامه ريزي ، زمانبندي و انتخاب گروه مشاوره و ارسال نامه و تعيين زمان ملاقات

–         سازماندهي گروه مشاوره و تعيين وظايف هر يك در انجام ملاقات مشاوره اي

–         مراجعه و بازديد از محل كار ، دفاتر قانوني و مستندات ماليات بر ارزش افزوده مؤديان

–         ارائه مشاوره هاي لازم در زمينه هاي مورد نياز

–         جمع بندي و تهيه گزارش در مورد مؤديان مورد مراجعه بر اساس چك ليستهاي موجود

–         نظارت بر به روز در آوردن اطلاعات مربوط به مؤديان

2-    ارائه خدمات ترويجي / آموزشي به مؤديان :

–         هماهنگي امور سمينارها و كنفرانسهابراي مؤديان خاص

–         مراقبت در تهيه راهنماها و جزوات آموزشي جهت مؤديان با همكاري ساير گروه هاي ماليات بر ارزش افزوده و ستاد سازمان

–         مراقبت پاسخگويي صحيح به سؤالات مطرح شده توسط مؤديان

–         برقراري هماهنگي با واحدهاي ديگر از جمله حقوقي در مورد مسائل و مشكلات پيچيده مطرح شده توسط مؤديان

–     مراقبت بر ارسال دعوتنامه و راهنماي تكميل فرمهاي منضم به آن به كليه مؤديان شناسايي شده و اعلام زمان ثبت نام و شماره مؤدي

–         ثبت مشخصات مؤدياني كه براي آنها دعوتنامه ارسال شده است .

3-    دريافت و پردازش اوليه اظهارنامه شامل :

–         نظارت بر دريافت اظهارنامه هاي رسيده و كنترل اوليه آنها

–         نظارت بر مقايسه اطلاعات و مشخصات قيد شده مؤديان و مقايسه با سوابق اطلاعات اوليه موجود

–         عودت اظهارنامه هاي ناقص به مؤديان

–         فهرست نمودن مؤدياني كه اظهارنامه خود راتحويل نداده اند

ساير وظايف :

–         شركت در جلسات به دستور مقام مافوق

–         ارائه پيشنهاد در زمينه مسائل پرسنلي افراد تحت پوشش از جمله ارتقاء ، انتصاب و…

–         تهيه گزارشات لازم براي مديران عالي

–         ارزشيابي افراد تحت سرپرستي

كارشناس مالياتي

1-      انجام ملاقاتهاي مشاوره اي با مؤديان :

–         انتخاب مؤديان براي انجام ملاقاتهاي مشاوره اي بمنظور پاسخگويي به پرسش ها و رفع مشكلات آنها

–         برنامه ريزي و زمانبندي انجام ملاقاتهاي مشاوره اي و ارسال دعوتنامه براي آنان و يا تعيين زمان مراجعه حضوري

–         مراجعه به مؤديان و بازديد از محل كار ، دفاتر قانوني و مستندات ماليات بر ارزش افزوده

–         ارائه مشاوره هاي لازم در زمينه فرايند اخذ ماليات و تكميل فرمها و…

–         تهيه گزارش هاي لازم و مبسوط در مورد مؤديان مورد مراجعه بر اساس چك ليستهاي موجود

–         به روز نگه داشتن فهرست مؤديان و مشخصات آنها با توجه به مراجعه حضوري

2-    ارائه خدمات ترويجي / توجيهي و آموزش مؤديان :

–         برگزاري سمينارها و كنفرانسهابراي گروه هاي مؤديان خاص

–         تهيه راهنما و جزوه هاي آموزشي جهت مؤديان با همكاري ساير گروه هاي ماليات بر ارزش افزوده

–         تشريح و توضيح دفاتر ، صورتحسابها و نحوه تكميل آنها ، همچنين نحوه تكميل اظهارنامه و ارسال آن براي مؤديان

–         پاسخگويي به سؤالات تلفني و يا كتبي مطرح شده مؤديان توسط واحد خدمات مؤديان

–         مكاتبه با ساير واحدها از جمله حقوقي در مورد مشكلات و مسائل پيچيده مطرح شده توسط مؤديان

3-    دريافت و پردازش اوليه اظهارنامه شامل :

–         نظارت بر دريافت اظهارنامه هاي رسيده و كنترل اوليه آنها

–         نظارت برمقايسه اطلاعات و مشخصات قيد شده مؤديان و مقايسه با سوابق اطلاعات اوليه موجود

–         عودت اظهارنامه هاي ناقص به موديان

–         فهرست نمودن مؤدياني كه اظهارنامه خود را تحويل نداده اند .

ساير وظايف :

–         شركت در جلسات ، سمينارها ، سخنرانيهاي مربوطه بنا به دستور مقام مافوق

–         همكاري با ساير گروه ها در اجراي وظايف محوله

–         تهيه گزارشات لازم

–         انجام ساير امور محوله  

[divide style=”dashs” color=”#dd9933″]

شرح وظايف كاركنان معاونت ماليات بر ارزش افزوده ( شناسايي و ثبت نام  )

رئيس امور مالياتي

وظايف تخصصي :

–          سرپرستي امور مربوط به جمع آوري و نگهداري اطلاعات مؤديان بزرگ شناسايي شده ماليات بر ارزش افزوده در حوزه سرپرستي

–          سرپرستي امور مربوط به شناسايي مستمر مؤديان مشمول و ارسال فرم دعوتنامه جهت ايشان

–          برقراري ارتباط با ساير مؤسسات و مراجع اعم از دولتي و غير دولتي جهت كسب اطلاعات جمع آوري شده و حذف موارد تكرار

–          نظارت بر ارسال دعوتنامه ها جهت مؤديان بزرگ جديد ماليات بر ارزش افزوده

–          سرپرستي امور مربوط به ارائه خدمات مشاوره اي از طرق مختلف جهت جلب مؤديان براي ثبت نام

–          مديريت امر ثبت نام مؤديان بزرگ بر اساس برنامه زمانبندي و كنترل صحت اقلام مندرج در فرمهاي ثبت نام

–          نظارت بر صدور كدشناسايي و گواهي نامه ثبت نام

–          هدايت و نظارت بر نحوه نگهداري فرمهاي ثبت نام و اطلاعات مندرج درآنها

–          سرپرستي امور دريافت و پردازش اظهارنامه ها

–          مديريت امور مغايرتها در اظهارنامه ها و گزارش آن به مقامات بالاتر

–          همكاري با واحد حسابرسي در زمينه معرفي مؤديان خاطي و پرخطر 

وظايف مديريتي :

–          شركت در جلسات هماهنگي با ساير روساي امور مالياتي

–          ارائه گزارش در زمينه فعاليتهاي مربوط به مقامات بالاتر

–          همكاري با ساير واحدهاي تخصصي بمنظور نيل به اهداف مشترك

–          مشاركت در اداره امور و حسن اجراي عمليات و ارزيابي نحوه عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي

–          نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات موضوعه

–          ارائه پيشنهاد در زمينه مكانيزم هاي تشويقي بمنظور افزايش كارايي و اثر بخشي كاركنان

–          ارزشيابي كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي

–         تعيين دوره هاي آموزشي جهت معرفي كاركنان بر اساس نتايج ارزشيابي هاي بعمل آمده 

رئيس گروه مالياتي

1-      شناسايي و دعوت از مؤدي

–          كنترل و نظارت بر جمع آوري و ثبت اطلاعات مؤديان شامل :

–          نظارت بر تهيه وارسال درخواست اطلاعات مؤديان به مراكز اطلاع رساني تعيين شده.

–          نظارت بر ثبت اطلاعات مندرج در فهرست و گزارشات مختلف .

–          نظارت بر طبقه بندي و تفكيك اطلاعات مؤديان شامل :

–          كنترل اطلاعات و مشخصات ثبت شده مؤديان و حذف اقلام تكراري .

–          تهيه گزارش نهايي از مشخصات و اطلاعات مؤديان مالياتي و تفكيك بر اساس فعاليتها و حجم عمليات .

–          كنترل صحت اختصاص كدموقت و هماهنگي در ارسال دعوت نامه شامل :

–          كنترل بر اختصاص كد موقت شناسايي به هر رديف مشخصات مؤدي و ثبت نام آن در فايل اصلي .

–          نظارت بر به روز نگهداشتن فهرست مؤديان شناسايي شده و دعوت شده جهت ثبت نام .

–          هماهنگي با واحد خدمات مؤديان در مورد ارسال دعوت نامه براي مؤديان شناسايي شده .

2-    ثبت نام و اختصاص كد مالياتي :

–         نظارت بر پيگيري دعوت نامه ها شامل :

–          كنترل فهرست مؤديان ثبت نام شده و مقايسه اطلاعات مربوط به مؤديان شناسايي شده و جداسازي مؤدياني كه ثبت نام نكرده اند .

–       نظارت بر تهيه تذكاريه (تذكر در مورد عدم ثبت نام ) و ارسال به مؤدي جهت مراجعه و ثبت نام و در صورت انحلال و يا تغيير وضعيت مؤديان درخواست ارسال مدارك مربوط به « لغو ثبت نام » .

–          نظارت بر ارسال مشخصات مؤديان ثبت نام نشده به «حسابرسي»جهت پيگيري و اطمينان از صحت مدارك و فعاليتهاي اظهار شده مؤديان

–         هدايت و كنترل ثبت اطلاعات فرمهاي ثبت نام شامل :

–          دريافت فرمهاي تكميل شده ثبت نام به انضمام مدارك درخواستي و كنترل آنها از لحاظ منظم بودن مدارك درخواستي .

–          نظارت بر ثبت نام فرمها در دبيرخانه ( دفاتر مربوطه ) و ارائه رسيد .

–          نظارت بر ضبط و نگهداري مدارك و اسناد دريافتي از مؤديان در محل خاص و ايجاد پرونده مالياتي مؤديان .

–          نظارت بر ثبت اطلاعات و مشخصات قطعي مؤديان با استناد به پرونده و ايجاد فايل اصلي مشخصات مؤدي .

–         نظارت بر صحت تخصيص كد مالياتي و اعلام آن به مؤدي شامل :

–          نظارت بر اختصاص كد مالياتي به هر رديف مشخصات قطعي مؤديان.

–          نظارت به اعلام كد مالياتي به مؤدي و صدور كارت مالياتي و تهيه فهرست از كدمؤديان .

–          نظارت بر بايگاني مدارك و نسخه دوم كارتهاي صادره در پرونده .

3-    ساير وظايف :

–          شركت در جلسات هماهنگي با ساير رؤساي گروه .

–          ارائه گزارش به معاون و مدير كل مربوطه در رابطه با وظايف محوله .

–          همكاري و هماهنگي با ساير گروه ها خصوصأ «خدمات مؤديان» ، « حسابرسي» و «وصول واجرا» در رابطه با وظايف محوله .

–          مشاركت در تدوين ضوابط ، آئين نامه ها و دستورالعمل ها .

–          پيشنهاد انجام امور مربوطه به پرسنل تحت نظارت و پيگيري انجام آنها .

–          ارائه پيشنهاد به مقامات بالاتر در زمينه بهبود رويه هاي انجام كار و فرمهاي مربوطه .

–          انجام ساير امور محوله .

كارشناس ارشد مالياتي

1-      شناسايي و دعوت از مؤديان :

–         هماهنگي امر جمع آوري و ثبت نام اطلاعات مؤديان شامل :

–          مشاركت در تهيه و ارسال درخواست اطلاعات مؤديان به مراكز اطلاع رساني .

–          مشاركت در ثبت اطلاعات مندرج در فهرست و گزارشات مختلف .

–         راهنمايي كارشناس در زمينه طبقه بندي و تفكيك اطلاعات مؤديان شامل :

–          كنترل اطلاعات و مشخصات ثبت نام شده مؤديان و حذف اقلام تكراري.

–         تهيه گزارش نهايي از مشخصات و اطلاعات مؤديان مالياتي و تفكيك بر اساس فعاليتها و حجم عمليات .

–         كنترل صحت اختصاص كد موقت و هماهنگي در ارسال دعوت نامه شامل :

–          مشاركت در تخصيص كدموقت شناسايي به هر رديف مشخصات مؤدي و ثبت نام آن در فايل اصلي .

–          كنترل به روز نگهداشتن فهرست مؤديان شناسايي شده و دعوت شده جهت ثبت نام .

–          هماهنگي با واحد خدمات مؤديان و اطمينان از ارسال دعوت نامه و فرمهاي منضم به آن از جمله «فرم ثبت نام» «لغو ثبت نام» و «اظهارنامه».

2-    ثبت نام و اختصاص كد مالياتي :

مشاركت و راهنمايي در پيگيري دعوت نامه ها شامل :

–          كنترل فهرست مؤديان ثبت نام شده و مقايسه اطلاعات مربوط به مؤديان شناسايي شده و جداسازي مؤدياني كه ثبت نام نكرده اند .

–       مراقبت در تهيه فرم تذكاريه و ارسال به مؤدي جهت مراجعه و ثبت نام و در صورت انحلال و يا تغيير وضعيت مؤديان ، درخواست ارسال مدارك مربوط به « لغو ثبت نام ».

–          مراقبت در ارسال مشخصات مؤديان ثبت نام نشده به امور حسابرسي جهت پيگيري و اطمينان از صحت مدارك و فعاليتهاي اظهارشده مؤديان .

راهنمايي كارشناسان در كنترل ثبت اطلاعات فرمهاي ثبت نام شامل :

–          دريافت فرمهاي تكميل شده ثبت نام به انضمام مدارك درخواستي و مشاركت در كنترل آنها از لحاظ منضم بودن مدارك درخواستي .

–          نظارت بر ثبت آن در دبيرخانه و ارائه رسيد .

–          مراقبت در ضبط و نگهداري مستندات دريافتي از مؤديان در محل خاص و ايجاد پرونده مالياتي مؤديان .

–          راهنمايي و مشاركت با كارشناسان در ثبت اطلاعات و مشخصات قطعي مؤديان با استناد به پرونده و ايجاد فايل اصلي مشخصات مؤدي.

راهنمايي كارشناسان در اختصاص كد مالياتي و ارائه آن به مؤدي شامل :

–          راهنمايي كارشناسان در تخصيص كد مالياتي (ثبت نام) به هر رديف مشخصات قطعي مؤديان .

–          مشاركت در اعلام كد مالياتي به مؤدي و صدور كارت مالياتي و تهيه فهرست از كدهاي مؤديان .

–          همكاري و نظارت در بايگاني مدارك و نسخ دوم كارتهاي صادره در پرونده .

ساير وظايف :

–          شركت در جلسات حسب دستور مقام مافوق .

–          ارائه گزارش به مقام مافوق .

–          همكاري با ساير واحدها در مورد مبادله اطلاعات خصوصأ واحد «حسابرسي » ، « خدمات مؤديان » و « وصول و اجرا».

–          مشاركت در تدوين ضوابط ، آئين نامه ها و دستورالعملها .

–          ارائه پيشنهاد در زمينه بهبود رويه ها و فرمهاي مورد عمل .

–          انجام ساير امور محوله .

كارشناس مالياتي

1-      شناسايي و دعوت از مؤدي :

جمع آوري و ثبت اطلاعات مؤديان شامل :

–          ارسال درخواست اطلاعات مؤديان به مراكز اطلاع رساني ذيربط .

–         دريافت فهرست نام و مشخصات مؤديان از مراكز اطلاع رساني توسط واحد شناسايي مؤديان .

طبقه بندي و تفكيك اطلاعات مؤديان شامل :

–          كنترل تكراري بودن اطلاعات در مواردي كه بخشي از عمليات ثبت داده هاي مؤدياني انجام پذيرفته باشد .

–          درصورت جديد بودن اطلاعات مؤديان ، ثبت نام مشخصات مؤديان درسيستم .

–          ايجاد فايل نام و مشخصات مؤديان

–          تهيه فهرست نام و مشخصات مؤديان پس از ثبت نام در سيستم و بايگاني آن .

–          پيگيري اطلاعات درخواستي (در صورت عدم دريافت اطلاعات از مراكز اطلاع رساني) و مكاتبه مجدد با آنان .

اختصاص كد موقت و ارسال دعوت نامه شامل :

–          اختصاص كد موقت شناسايي به هر رديف مشخصات و ثبت آن در فايل اصلي .

–          به روز نگه داشتن فهرست مؤديان شناسايي شده و دعوت شده جهت ثبت نام .

2-    ثبت نام و اختصاص كد مالياتي :

پيگيري دعوت نامه شامل :

–          تهيه فهرست از مؤديان شناسايي شده كه براي آنها دعوت نامه ارسال شده ولي هنوز براي ثبت نام مراجعه نكرده اند .

–          تماس تلفني با مؤدي جهت يادآوري و تشخيص دلايل عدم ثبت نام و مراجعه و تذكر نتايج مرتب بر عدم ثبت نام .

–       در صورت عدم ثبت نام تهيه فرم تذكاريه و ارسال به مؤدي جهت مراجعه و ثبت نام در صورت استمرار مشمول ماليات بر ارزش افزوده براي مؤدي و در صورت مشمول ماليات مذكور درخواست تكميل فرم « لغو ثبت نام » و اعلام وضعيت خود

–          ارسال مشخصات مؤديان ثبت نام نشده به «امور حسابرسي» جهت پيگيري دلايل آن .

ثبت نام اطلاعات فرمهاي ثبت نام شامل :

–          دريافت فرمهاي تكميل شده ثبت نام به انضمام مدارك درخواستي .

–          كنترل صحت مدارك منضم به فرم .

–          ثبت فرم «ثبت نام » در دبيرخانه و ارائه رسيد .

–       ضبط و نگهداري مدارك و اسناد دريافتي از مؤديان در محل هاي مخصوص و ايجاد پرونده براي هرمؤدي ثبت اطلاعات و مشخصات قطعي مؤديان با استناد به پرونده و ايجاد فايل اصلي مشخصات مؤدي .

اختصاص كد مالياتي و اعلام آن به مؤدي شامل :

–          كنترل شماره اقتصادي هر يك از مؤديان با توجه به دستورالعمل اختصاصي .

–          اعلام شماره اقتصادي صحيح در صورت مغايرت به مؤدي و صدور كارت و تهيه فهرست از كد مؤديان .

–          بايگاني مدارك و نسخ دوم كارتهاي صادره در پرونده .

–          اعلام مشخصات مؤديان ثبت نام شده به ساير واحدها از جمله «حسابداري» و «حسابرسي» جهت عمليات بعدي .

3-    ساير وظايف :

–          شركت در جلسات مربوط حسب دستور مقام مافوق .

–          همكاري با كارشناسان ساير واحدها در مورد وظايف محوله

–          انجام ساير امور محوله .

منبع: اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *