شرح وظایف اداره کل نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

برنامه ریزی بخشی مبتنی بر تجزیه و تحلیل وضعیت، نیازهای مالیات بر ارزش افزوده، امکانات موجود هماهنگ با برنامه ریزی های کلان سازمان؛,سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر واحدیابی و شناسایی مؤدیان مالیات برارزش افزوده در سراسر کشور با استفاده از کدپستی و سایر ابزارهای اطلاعاتی؛,استاندارد سازی روشهای شناسایی، واحدیابی و ثبت نام مؤدیان و ابلاغ دستور العمل ها و فرمهای آن به واحدهای اجرایی مالیات برارزش افزوده؛,سازماندهی سیستم اطلاعات مؤدیان مالیات برارزش افزوده با همکاری واحدهای ذیربط در ستاد و اجرا و ارائه گزارشات مدیریتی به مقامات ذیربط؛,سیاستگذاری و تعیین خط مشی در زمینه تنظیم، تهیه و صدور گواهینامه ثبت نام جهت مؤدیان مالیات برارزش افزوده و اعلام آن به واحدهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده جهت اجرا و اقدام؛,نظارت بر واحدهای اجرایی در زمینه نحوه و چگونگی اجرای سیاستها و روشهای ابلاغ شده در مورد شناسایی و ثبت نام مؤدیان مالیات برارزش افزوده و ارزشیابی دوره ای آنها؛,تعیین ضوابط مربوط به ایجاد پرونده مالیات بر ارزش افزوده، صدور کد مربوط و نظارت براجرای آنها؛,برنامه ریزی به منظور استفاده از جریانهای اطلاعاتی خارج از سازمان نظیر اطلاعات اشخاص ثالث؛,تعیین ضوابط مربوط به ایجاد کد شناسایی مؤدیان و چگونگی نحوه استفاده از آن در معاملات اقتصادی؛,مشارکت در اصلاح قوانین و مقررات و آئین نامه های ذیربط؛,نظارت برایجاد بانک اطلاعاتی واحدیابی مودیان بر اساس انواع کدها (کد موقت شناسایی و کد ثبت نام) قبل از شروع و در حین اجرا با همکاری واحدهای ستادی و اجرایی معاونت مالیات بر ارزش افزوده)؛,همکاری با دفتر آموزش در آموزش کارکنان واحدهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده؛,سیاستگذاری، برنامه ریزی و تدوین فرآیندهای نحوه اطلاع رسانی و ارائه خدمات به مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده با توجه به مشخصات جغرافیایی، اقتصادی و خاص مؤدیان؛,تهیه، طراحی و بهنگام نمودن اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده با همکاری واحدهای ستادی معاونت مالیات بر ارزش افزوده و تهیه دستور العمل و راهنمای مربوط جهت مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده؛,بررسی و جمع آوری آمارهای لازم در خصوص میزان رضایت مندی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده از نحوه کیفیت عملکرد معاونت و ارزیابی نتایج حاصله و ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهبود امور؛,بررسی نظرات مؤدیان مالیات برارزش افزوده در رابطه با اصلاح قوانین، مقررات، روشها و رویه ها، فرم ها و غیره و تهیه پیشنهاد اصلاحی و ارائه به مقامات ذیربط؛,تهیه دستور العمل حقوقی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده با هماهنگی دفتر حقوقی و نحوه برخورداری مؤدیان مذکور و نظارت بر اجرائی نمودن آن؛,حصول اطمینان از آگاهی عموم مردم از وظایف و مسئولیتهایشان در قبال قانون مالیات بر ارزش افزوده؛,تهیه دستور العمل مؤدیان نمونه مالیات برارزش افزوده؛,انجام بررسی های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با ارائه خدمت به مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده و هدایت و ارشاد آنان؛,ارائه خدمات مشاوره ای به مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در زمینه های مورد درخواست؛,انجام مطالعات مشترک با گمرک به منظور تدوین سیاستها و خط مشی ها و دستور العملهای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مبادی ورودی و خروجی و طراحی فرم های اظهارنامه گمرکی بطور مشترک؛,همکاری با گمرک در ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشترک در مورد وارد کنندگان و صادر کنندگان که مالیات خود را در گمرک پرداخت می نمایند و مؤدیانی که درخواست استرداد دارند.,مطالعه و بررسی و ارائه راه حل در مورد کالاهایی که معاف از پرداخت عوارض گمرکی اند و لیکن مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند و نظایر آنها و پیشنهاد در جهت بهبود رویه های اخذ مالیات در گمرک؛,مطالعه و بررسی در زمینه استفاده از روش طبقه بندی گمرکی کالاها و انطباق آن با کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده؛,تهیه گزارشات مورد نیاز و هماهنگی با سایر گروه های دفتر خصوصاً در مورد میزان وصولی های گمرکی در مورد مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک گمرکات کشور؛,تدوین رویه های مربوط به استرداد مالیات کالاهای همراه مسافر خارجی و دستور العمل نحوه اجرای آن؛,بررسی، تدوین و استاندارد سازی فرآیندهای حسابداری (دریافت و پرداخت وجوه) از مرحله صدور قبض بانک تا مرحله واریز به خزانه داری کل؛,تهیه دستور العمل های تنظیم حسابهای مالیات بر ارزش افزوده و فرمهای مورد نیاز با رعایت اصول حسابداری و ابلاغ آن به واحدهای متناظر در واحدهای مالیات برارزش افزوده؛,تدوین رویه های مربوط به حسابداری مالیات برارزش افزوده و نحوه پردازش اظهارنامه ها؛,همکاری در تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری خصوصاً در زمینه صورتحسابها، دفاتر خرید و فروش و غیره؛,نظارت بر اجرای استانداردها و فرآیندهای حسابداری و کنترل بر دریافت و پرداخت وجوه در واحدهای اجرایی؛,جلب مشارکت سازمان حسابرسی و انجمن حسابداران خبره در زمینه تهیه دستورالعملها و استانداردهای حسابداری مالیاتی؛,انجام بررسیهای تحلیلی و تطبیقی درخصوص میزان مالیات بر ارزش افزوده دریافتی؛,تهیه انواع گزارشات و آمارهای مورد نیاز در مورد درآمدهای مالیاتی برحسب منطقه جغرافیایی، تناوبهای زمانی، حوزه های مالیات بر ارزش افزوده با همکاری واحدهای ستادی و اجرایی؛,جمع آوری مستمر آمار و ارقام مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، بدهیهای معوقه و مبالغ استردادی و نگهداری حسابهای مربوطه طبق اصول علمی به منظور برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت مراجع مالیات بر ارز ش افزوده؛,پیش بینی و درج ارقام درآمد مالیات بر ارزش افزوده با همکاری دفاتر معاونت؛,تدوین فرآیندهای وصول و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده؛,برقراری سیستم کنترل داخلی به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط در انجام امور حسابداری مالیات بر ارزش افزوده؛,هماهنگی با سازمانهای ذیربط از جمله، گمرک، خزانه داری کل، بانکهای عامل و …. که در وصول مالیات بر ارزش افزوده مشارکت دارند.,هدایت واحدهای وصول و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کلیه واحدهای مالیات بر ارزش افزوده سراسر کشور به منظور رفع مسائل و مشکلات آنها و اعمال پیشنهادها در اصلاح فرآیندها و مقررات اجرایی؛,نظارت بر امور واگذار شده به پیمانکاران مالیات بر ارزش افزوده به منظور حسن انجام امور پشتیبانی و خدماتی؛,تهیه و توزیع مطبوعات عمومی و اختصاصی، نوشت افزار و سایر لوازم درخواستی ستاد و واحدهای مرکزی، اثاثیه، لوازم اداری، کاغذ و غیره مالیات بر ارزش افزوده در انبارهای مربوط طبق اصول و سیستمهای صحیح انبارداری و کنترل موجودی آنها؛,نظارت بر انجام امور مربوط به نظافت، سرایداری و نگهبانی، پذیرایی و چاپ و تکثیر مالیات بر ارزش افزوده؛,ساماندهی امور مربوط به تدارکات و خدمات عمومی به منظور کاهش هزینه های اداری مالیات بر ارزش افزوده؛,انجام کلیه امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان و کالاهای مالیات بر ارزش افزوده؛,رسیدگی و پرداخت بهای خرید لوازم اداری، نوشت افزار، مطبوعات و کلیه کالاهای خریداری شده؛,ارائه خدمات و امور مسافرت و ماموریت مانند تهیه بلیط هواپیما ….. و یا در اختیار قرادادن اتومبیل برای انجام ماموریتها؛,همکاری با اداره کل اداری و پشتیبانی در کلیه امور مربوط به خرید زمین، احداث، اجاره و نگهداری ساختمان و تاسیسات مالیات بر ارزش افزوده؛,بررسی و اظهار نظر کارشناسی در کلیه امور مربوط به تعمیرات اساسی و مسائل فنی ساختمان و تاسیسات مالیات بر ارزش افزوده؛,هماهنگی با اداره کل امور اداری و رفاه در کلیه امور مربوط به جذب و خروج نیروی انسانی معاونت مالیات بر ارزش افزوده؛,هماهنگی با اداره کل امور اداری و رفاه به منظور صدور احکام اصلاحی اعم از استخدام، تطبیق، ترفیع، تبدیل، انتصاب، ارتقا، آماده به خدمت، اخراج، انتفصال، بازخرید و فوق العاده های مختلف؛,صدور احکام دو خطی کلیه کارکنان ستادی معاونت مالیات بر ارزش افزوده؛,هماهنگی با اداره کل امور اداری و رفاه جهت رسیدگی و انجام کلیه امور رفاهی، درمانی از قبیل بیمه خدمات درمانی، تکمیلی، عمر، کمک هزینه های کارکنان معاونت مالیات بر ارزش افزوده و خانواده های آنان؛,هماهنگی با اداره کل امور اداری و رفاه جهت رسیدگی به امور وام، ورزش، پلاژ، باشگاه، زائرسرا و مهمانسراها جهت استفاده بهتر و خدمات بیشتر به کارکنان معاونت مالیات بر ارزش افزوده؛,انجام امور مربوط به حضور و غیاب و کلیه امور مرخصی کارکنان معاونت مالیات برارزش افزوده با هماهنگی واحد حراست و ارتباط با واحدهای مختلف این معاونت؛,بررسی و اقدام در جهت اجرای بخشنامه ها و دستور العمل های اجرای طرح ارزشیابی کارکنان معاونت مالیات بر ارزش افزوده؛,نظارت بر تهیه، بروز رسانی و بایگانی اطلاعات کامل اداری و آموزشی مربوط به کارکنان معاونت مالیات بر ارزش افزوده؛,انجام امور مربوط به تمدید قرارداد کارکنان معاونت مالیات برارزش افزوده؛,انجام امور دبیرخانه پرسنلی و اداری معاونت مالیات برارزش افزوده؛,جمع آوری، پردازش و نگهداری آمار و مشخصات نیروی انسانی شاغل مالیات برارزش افزوده؛,بررسی و مطالعه در زمینه نیازسنجی آموزشی کارکنان معاونت با توجه به نیازهای تعیین شده در استراتژی و راهبردهای برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان با هماهنگی دفتر آموزش؛,بررسی و مطالعه در زمینه نیازسنجی آموزشی مدیران معاونت در جهت ارتقای دانش و مدیریت و انتقال تجارب کشورهای پیشرفته در امر مالیاتی به آنان با هماهنگی دفتر آموزش؛,تهیه و به روز نمودن شناسنامه آموزشی برای کلیه کارکنان مالیات بر ارزش افزوده ستاد و واحدهای اجرائی استانها با هماهنگی دفتر آموزش؛,توزیع فرصتهای آموزشی واگذار شده به معاونت بر اساس نیازهای ستاد و با توجه به مشاغل کارکنان؛,بررسی شیوه های نوین آموزش از جمله آموزش الکترونیک و غیره و ارائه راهکارهای عملی جهت اجرای آنها؛,طراحی و برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی توجیهی در ارتباط با وظائف و برنامه های مصوب واحدها در ستاد و استانها در زمینه های مختلف بر حسب نیازهای که از طریق واحدها اعلام می گردد با همکاری دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی و سایر واحدهای تخصصی مربوطه؛,نظارت و کنترل براجرای دوره های آموزشی و تهیه گزارش های مورد نیاز؛,ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده به منظور آگاهی از میزان تاثیر دوره های اجرا شده در افزایش کارایی و بهره وری کارکنان و پیشنهاد اصلاح متون و یا عناوین دوره های آموزشی در صورت لزوم به دفتر آموزش؛,مطالعه و بررسی و ارائه طرحهای جذب و نحوه به کارگیری نیروی انسانی به اداره کل امور اداری و رفاه سازمان جهت ارسال به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت تایید و تصویب نهایی؛,مطالعه، بررسی و تحقیق دز زمینه نحوه ایجاد انگیزش در کارکنان و ارائه طرحهای بهسازی نیروی انسانی؛,تدوین برنامه های آموزشی استاندارد مربوط به رسته ها و رشته های مختلف به موجب طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان دولت و همچنین آموزشهای پودمانی و ارسال به دفتر آموزش جهت انعکاس به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت اخذ تائیدیه یا تصویب آنها؛,انجام بررسی های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با ارائه خدمت به مودیان مالیات برارزش افزوده و هدایت و ارشاد آنان؛,مشارکت در برگزاری سمینارها و برنامه های آموزشی برای گروههای مختلف مودیان مالیات بر ارزش افزوده، حسابداران رسمی، وکلا و مشاورین مالیاتی و ….. با هماهنگی واحدهای ذیربط در زمینه آشنایی بیشتر آنان با تکالیف و مقررات مالیات بر ارزش افزوده و موضوعات مربوطه؛

دوره آموزش مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشاهده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *