شرح وظایف اداره کل ذيحسابي و امور مالي

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها؛,نظارت بر حفظ اسناد مالي؛,نگهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و ضمانتنامه ها؛,نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور و واحدهاي تابعه از طريق کنترل امناء اموال؛,اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت؛,درخواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه بر اساس موافقتنامه و تخصيص اعتبار ابلاغي به منظور پرداخت حواله هاي صادره؛,تأمين اعتبار کليه دستور خرجهاي صادره توسط مقامات مجاز پس از تطبيق با قوانين مقررات مربوطه؛,پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص يافته پس از طي مراحل تشخيص؛ تأمين اعتبار؛ تعهد، تسجيل و حواله با اعمال نظارت مالي؛,پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق با مقررات بر اساس دستورالعملهاي مربوط و مراقبت در واريز به موقع آنها؛,تأمين اعتبار و پرداخت وجوه لازم براي گشايش اعتبار اسنادي مربوط به خدمات و کالاهاي وارداتي و پيگيري و نظارت در واريز اسناد هزينه آنها با رعايت مقررات مربوط؛,تهيه تراز ماهانه و نهايي و تهيه صوررت مغايرت بانکي و ارسال ترازهاي جاري و تملک داراييهاي سرمايه اي به همراه ساير مدارک لازم به ديوان محاسبات کشور و اداره کل تمرکز و تلفيق حسابها در مواعيد مقرر در قانون؛,انجام کليه امور مربوط به برقراري و پرداخت حقوق کارمندان رسمي؛ پيماني و قراردادي براساس احکام صادره از اداره کل اداري و پشتيباني و همچنين ساير پرداخت ها از جمله پاداش پايان خدمت، مأموريت، ذخيره مرخصي بازنشستگان و …؛,انجام کليه امور مربوط به برقراري و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين و افزايش و يا قطع حقوق آنها براساس احکام صادره از سازمان بازنشستگي کشور؛,تأييد عامل ذيحساب و امين اموال و اعلام موافقت براي احکام انتصاب آنان توسط سازمان؛,واگذاري تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداري با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف آنها به مأموريني که به موجب قانون مربوط مجاز به اخذ تنخواه گردان هستند براي انجام برخي از هزينه ها و مراقبت در واريز به موقع آنها؛,نظارت بر حسن اجراي امور محوله به عامل ذيحساب و امين اموال با توجه به آيين نامه هاي مربوطه؛,تفويض اختيار به معاون ذيحساب و عامل ذيحساب و ساير کارکنان تحت سرپرستي در موارد و حدودي که با رعايت قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي معين شده يا خواهد شد.,اقدام در مورد واريز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاري حداکثر تا دهم ارديبهشت ماه سال بعد و وجوه مصرف نشده تملک داراييهاي سرمايه اي تا دهم مرداد ماه سال بعد؛,پيگيري وصول درآمدهاي پيش بيني شده سازمان در قانون بودجه سالانه از طريق حسابهاي بانکي و نگهداري حساب درآمد طبق مقررات؛,همکاري با دفتر نوسازي و تحول اداري براي تنظيم موافقتنامه و پيش بيني بودجه سال آتي؛,شرکت در جلسات مناقصه، مزايده و يا ترک تشريفات مناقصه و مزايده؛,اعلام موارد نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي عاملين ذيحساب و ساير مأموريني که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجوه نقد يا اوراق در حکم وجه نقد يا اموال مي باشد.,انجام تحويل و تحول سوابق ذيحسابي با تنظيم و امضاء صورت مجلس و ارسال به وزارت امور اقتصاد و دارايي؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *