شرح وظایف دادستاني انتظامي مالياتي

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]رسيدگي و کشف تخلفات و تفصيرات ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور در هياتهاي حل اختلاف مالياتي و همچنين اعضاي هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م و ساير ماموريني که طبق قانون مذکور در امر وصول ماليات دخالت دارند و نيز کساني که با حفظ سمت وظايف ماموران مزبور را انجام ميدهند و تعقيب آنها؛,تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار ماموران مذکور؛,اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام ماموران مالياتي ، نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور در هياتهاي حل اختلاف مالياتي؛,اقامه دعوي عليه موديان و ماموران مالياتي که در قانون مالياتهاي مستقيم پيش بيني شده است.,رسيدگي و تحقيق در خصوص شکايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات قانون مالياتهاي مستقيم؛,رسيدگي و تحقيق در خصوص گزارش رسيده از مراجع رسمي؛,رسيدگي در مواردي که از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور يا هيات عالي انتظامي مالياتي ارجاع ميشود.,رسيدگي به مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي؛,رسيدگي و احراز تخلف ماموران مالياتي در اجراي بندهاي 1 و 2 ماده 270 ق.م.م و تعقيب آنان؛,رسيدگي به گزارش توجيهي اداره امور مالياتي در خصوص صدور برگ تشخيص ماليات متمم؛,تعقيب و صدور ادعانامه براي صاحبان دفاتر اسناد رسمي در مواردي که از وظايف و تکاليف مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم عدول نمايند.,اعلام تخلف قضات عضو هيات هاي حل اختلاف مالياتي به دادسراي انتظامي قضات و نيز اعضاي موضوع بند 3 ماده 244 ق.م.م و تعقيب آنها؛,نظارت و رسيدگي به آراي صادره هياتهاي حل اختلاف مالياتي؛,رسيدگي به آراي شورايعالي مالياتي مبني بر نقض راي هياتهاي حل اختلاف مالياتي؛,تعقيب تخلفات مالياتي موديان موضوع ماده 201 ق.م.م ؛,پيگيري اقدامات واحد هاي مالياتي به منظور ارسال اطلاعات مربوط به درآمد اشخاص مختلف به واحد هاي مذکور؛,رسيدگي و تقاضاي مجازات براي متخلف يا متخلفين از هيات عالي انتظامي مالياتي در صورت تخلف آنان از مقررات موضوع ماده 58 آئين نامه ماده 218 ق.م.م؛,نظارت بر ممنوع الخروج نمودن مؤديان مالياتي از حيث انطباق با مفاد ماده 202 ق.م.م؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *