شرح وظایف دفتر آموزش

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]بررسي و مطالعه در زمينه نياز سنجي آموزشي کارکنان سازمان با توجه به نيازهاي تعيين شده در استراتژي و راهبردهاي برنامه ريزي نيروي انساني سازمان؛,بررسي و مطالعه در زمينه نياز سنجي آموزشي مديران سازمان در جهت ارتقاي دانش مديريت و انتقال تجارب کشورهاي پيشرفته در امر ماليات به آنان؛,تهيه و به روز نمودن شناسنامه آموزشي براي کليه کارکنان و مديران ستاد و واحدهاي اجرائي سازمان؛,تدوين برنامه هاي آموزشي استاندارد مربوط به رسته ها و رشته هاي مختلف به موجب طرح طبقه بندي مشاغل خاص سازمان و طرح طبقه بندي مشاغل کارکنان دولت و همچنين آموزشهاي پودماني و ارسال به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور جهت تائيد و يا تصويب آنها؛,بررسي فرصتهاي آموزشي داخل و خارج از کشور به منظور استفاده از بورسهاي آموزشي سازمانهاي بين المللي، دانشگاهها و … در زمينه هاي تخصصي مورد نياز سازمان با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور؛,توزيع فرصتهاي آموزشي واگذار شده به سازمان بر اساس نيازهاي واحدهاي سازماني و با توجه به مشاغل کارکنان؛,بررسي شيوه هاي نوين آموزش از جمله آموزش الکترونيک و … و ارائه راهکارهاي عملي جهت اجراي آنها؛,بررسي وضعيت مراجع و موسسات آموزشي مورد تائيد جهت برگزاري دوره هاي آموزشي پيش بيني شده در برنامه آموزشي سازمان و ارائه پيشنهاد در اين زمينه؛,طراحي و برگزاري سمينارها و کارگاههاي آموزشي توجيهي در ارتباط با وظایف و برنامه هاي مصوب واحدهاي سازمان در ستاد و استانها در زمينه هاي مختلف بر حسب نيازهايي که از طريق معاونتها اعلام مي گردد با همکاري دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي و ساير واحدهاي تخصصي مربوطه؛,بررسي و تعيين منابع و متون آموزشي و سرفصل مطالب دوره هاي آموزشي عمومي و اختصاصي کارکنان سازمان با همکاري اساتيد و صاحبنظران مالياتي سازمان و موسسات آموزشي مربوط؛,نظارت و کنترل براجراي دوره هاي آموزشي و تهيه گزارش هاي مورد نياز؛,ارزشيابي دوره هاي آموزشي برگزار شده به منظور آگاهي از ميزان تاثير دوره هاي اجرا شده در افزايش کارايي و بهره وري کارکنان و پيشنهاد اصلاح متون و يا عناوين دوره هاي آموزشي در صورت لزوم؛,برنامه ريزي و برگزاري آزمون هاي تعيين سطح ماموران مالياتي در سطح کشور با رويکرد ايجاد انگيزش نيروي انساني براي ارتقاي آگاهي و دانش تخصصي و انتصاب بر اساس شايستگي آنان؛,تدوين و توليد محتوي آموزشهاي خاص با همکاري مجامع مالياتي بين المللي و موسسات بين المللي در داخل و خارج کشور بمنظور ارتقائ سطح علمي و تخصصي منابع انساني سازمان؛,برنامه ريزي و برگزاري کارگاه هاي آموزشي خاص در منابع مالياتي براي تمامي سطوح سازماني در سطح کشور؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *