شرح وظایف دفتر حقوقي

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]رسيدگي به اختلافات بين موسسات و واحدهاي تابعه از جهت تداخل وظايف قانوني و برداشت از قوانين و مقررات و نحوه اجراي آنها و همچنين رسيدگي به اختلافهاي مالي و قراردادي و ارائه راه کارهاي حقوقي مشخص جهت حل و فصل آن و اتخاذ تدابير لازم در اين زمينه؛,پيگيري و اتخاذ تمهيدات لازم جهت اجراي احکام و اسناد لازم الاجرا له و عليه سازمان و پيگيري اجراي آراء رفع اختلاف حقوقي دستگاههاي اجرائي در دستگاه مربوطه؛,دفاع از بخشنامه ها، دستورالعملها، نظام نامه ها و عناوين مشابه در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع مربوطه؛,رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي حسب ارجاع بالاترين مقام اجرائي سازمان يا معاونين وي؛,اقامه و دفاع از دعاوي له يا عليه سازمان در محاکم عمومي و انقلاب دادگستري جمهوري اسلامي ايران؛,تهيه و تنظيم شکوائيه و لايحه دفاعيه در پاسخ به دعاوي و شکايات مطروحه عليه اقدامات و تصميمات سازمان در ديوان عدالت اداري، مراجع حل اختلاف کار و ساير مراجع قانوني؛,معرفي نماينده حقوقي براي شرکت در جلسات دادگاهها، کميسيونها، مجامع، ستادها و هياتها و اعلام نظر در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني؛,ساماندهي دعاوي و داوريهاي دستگاههاي اجرائي و ارائه اطلاعات و گزارشهاي مربوط؛,تهيه و تدوين مجموعه تنقيح شده از قوانين و مقررات مرتبط با سازمان و واحدهاي تابعه مطابق با ضوابط ابلاغي از سوي معاونت حقوقي رئيس جمهور؛,جمع آوري و انتشار نظريات حقوقي مطابق با الگوي طراحي شده توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور؛,پشتيباني حقوقي از کميسيونها، شوراها و مجامعي که سازمان عضو آن مي باشد.,بررسي و جمع بندي نظرات واحدهاي مختلف در مورد استعلامات دفتر هيات دولت و کميسيونهاي مربوط و شوراها و کارگروهها، کميسيونها، کميته ها و عناوين مشابه؛,بررسي و تنظيم و تاييد پيش نويس لوايح و يا مصوبات مورد نظر سازمان براي طرح در مراجع مربوطه حسب مورد هيأت وزيران يا شوراها و کميسيونهاي مربوطه؛,بررسي و تنظيم متن کليه بخشنامه ها و دستورالعملها و ضوابط و نظامنامه ها و عناوين مشابه که توسط رئيس سازمان يا ساير مديران ذيصلاح صادر خواهد شد.,ابلاغ بخشنامه و دستور العمل ها و ضوابط، نظامنامه ها که رئيس سازمان تصويب مي نمايد.,انجام امور مربوط به ابلاغ قوانين و مصوبات هيات وزيران و ساير مقررات مربوط به واحدهاي سازماني زير مجموعه سازمان؛,پاسخگويي به استعلامات اشخاص حقيقي و حقوقي (دولتي و غيردولتي) در مورد وجود و اعتبار بخشنامه ها، نظامنامه ها و دستگاهها؛,پاسخ به استعلامات حقوقي موسسات و واحدهاي تابعه و پشتيباني حقوقي آنها در موارد تعارض و ابهام در تفسير يا اجراي قوانين و مقررات؛,بررسي و پاسخگويي به گزارشهاي مراجع نظارتي از جمله سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور، کميسيون اصل (90) قانون اساسي و …. و با هماهنگي واحدهاي ذيربط؛,دفاع از تصويب نامه ها و آئين نامه و ساير مصوبات هيات وزيران در هيات تطبيق مصوبات با قوانين مجلس شوراي اسلامي؛,گردآوري، تدوين و تنقيح و مقررات مورد عمل سازمان و انتشار آنها براساس شيوه هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري؛,انتشار قوانين و مقررات مورد عمل سازمان براساس الگوها و شيوه هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري؛,ورود اطلاعات مربوط به قوانين و مقررات و به ويژه بخشنامه ها، نظام نامه ها و …. در سامانه قوانين و مقررات کشور؛,تنظيم و يا تائيد قراردادهاي مورد نياز ادارات و واحدهاي تابعه و پاسخگويي به استعلامهاي مربوط به آنها؛,انجام امور حقوقي مربوط به مناقصه ها و مزايده ها و قراردادهاي سازمان و همکاري در اجراي برنامه نظارت بر امور حقوقي مناقصات، شوراها و قراردادهاي دستگاهها؛,تهيه پيش نويس قراردادهاي نمونه (تيپ) در حوزه هاي مختلف مورد عمل و نياز سازمان براساس ضوابط و چارچوبهاي واگذاري ابلاغي معاونت حقوقي؛,اخذ و رسيدگي و انجام اقدامات لازم درخصوص اسناد لازم الاجرا مربوط به تعهدات و قراردادهاي سازمان در مراجع صالح؛,وصول مطالبات مربوط به تعهدات و قراردادهاي سازمان؛,صدور اجرائيه و پيگيري مراحل مختلف آن تا حصول نتيجه؛,انجام امور مربوط به مستند سازي اموال منقول و غير منقول سازمان براساس قوانين و مقررات مربوطه و همکاري با معاونت حقوقي دراين خصوص و ارائه گزارش و اطلاعات به دبيرخانه مربوطه؛,تشکيل بانک اطلاعات املاک اعم از مستند و غيرمستند؛,پشتيباني، رسيدگي و پاسخگويي به کليه امور مربوط به دعاوي املاک و امور ثبتي؛,رسيدگي به کليه امور املاک و اراضي وقفي، صلحي؛,همکاري با اداره کل اموال دولتي و ارائه اصول اسناد املاک به آن اداره کل؛,برنامه هاي هماهنگي امور آموزشي در قالبهاي همايش، کارگاه آموزشي و عناوين مشابه براي کارشناسان حقوقي دستگاه و واحدهاي زيرمجموعه و دستگاههاي همکار در قوه مجريه و ساير قوا با هماهنگي معاونت حقوقي رياست جمهوري؛,اطلاع رساني حقوقي در حوزه هاي مورد فعاليت سازمان؛,تنظيم خط مشي و برنامه ساليانه در حوزه حقوقي سازمان با توجه به سياستهاي ابلاغي معاونت حقوقي رئيس جمهوري و ارائه گزاش عملکرد سالانه به معاونت مذکور؛,تشکيل مستمر جلسات شوراي هماهنگي امور حقوقي سازمان و ارائه گزارش عملکرد به مراجع ذيربط؛,پيگيري و نظارت بر اجراي صحيح و کامل قوانين و مقررات مورد عمل سازمان؛,همکاري با مراکز علمي دانشگاهي و پژوهشي کشور به منظور ايجاد رشته هاي تخصصي حقوقي دانشگاهي و ارتقاء تخصص و ادبيات حقوقي در حوزه هاي تخصصي دستگاههاي اجرائي و سازمانهاي زيرمجموعه و اجراي مطالعات پژوهشي حقوقي مورد نياز سازمان با هماهنگي معاونت پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل؛,تعيين موضوعات و اولويتهاي پژوهشي سازمان در زمينه حقوقي؛,ساماندهي آموزشهاي حقوقي تخصصي کارشناسان حقوقي و اتخاذ تمهيدات لازم براي آموزش حقوقي مديران و کارشناسان حوزه هاي مختلف دستگاه بر اساس سرفصلهاي مصوب و ابلاغي از سوي دو معاونت حقوقي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري با استفاده از ظرفيتهاي موجود؛,مشارکت فعال با معاونت حقوقي رياست جمهوري در بازرسي و ارزيابي عملکرد معاونتها و مديريتهاي حقوقي و اجراي” منشور حقوق مراجعين” ابلاغي از سوي آن معاونت؛,هماهنگي و همکاري با معاونت حقوقي در اجراي دستورالعمل ساماندهي خدمات حقوقي و تائيد صلاحيت کارشناسان و مشاوران حقوقي مرتبط با دستگاههاي اجرايي؛,حضور و مشارکت فعال در جلسات شوراي هماهنگي، کميته هاي تخصصي و شوراي معين معاونت حقوقي رياست جمهوري؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *