شرح وظایف دفتر خدمات موديان

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]ارزيابي ميزان رضايت موديان از مجموعه خدمات ارائه شده به ايشان و ارائه بازخورد به گروهها و واحدهاي ذيربط؛,نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالياتي در زمينه ايجاد و اداره باجه هاي خدمات موديان؛,طراحي سازوکارهاي توسعه خدمات و گسترش نقاط تماس سازمان با موديان و هماهنگي با واحد هاي ذيربط جهت اجراي آنها؛,نظارت بر خدمات الکترونيکي و هماهنگي با واحد هاي ذيربط جهت توسعه و بهسازي اين خدمات؛,نظارت بر برون سپاري خدمات موديان و ارزيابي عملکرد آنان؛,نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالياتي جهت اطمينان از حسن اجراي فرآيند هاي خدمات موديان؛,همکاري با دفتر پژوهش و برنامه ريزي در طراحي فرآيند هاي خدمات موديان و دستور العمل اجرايي آنها؛,طراحي برنامه هاي ارائه خدمات مشاوره اي براي موديان و هماهنگي با واحدهاي ذيربط جهت اجراي آنها و نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالياتي در اين زمينه؛,طراحي مراکز پاسخگوئي تلفني به سوالات موديان و نظارت بر عملکرد اين مراکز؛,همکاري با دفتر آموزش درطراحي برنامه ها و مواد آموزشي موديان و پيگيري و نظارت جهت اجراي آنها؛,طراحي برنامه هاي اطلاع رساني اختصاصي به موديان و هماهنگي با واحد هاي ذيربط جهت اجراي آنها و نظارت بر اجرا؛,طراحي فرمهاي مالياتي جديد و تهيه دستور العمل بکارگيري آنها با هماهنگي واحد هاي ذيربط؛,برنامه ريزي و تدوين رويه هاي يکسان در رمينه امور مالياتي اتباع خارجي در ادارات کل امور مالياتي؛,نظارت بر امور مالياتي اتباع خارجي در ادارات کل امور مالیاتی؛,برنامه ريزي و تدوين رويه هاي يکسان در زمينه امور مالياتي موديان خاص از قبيل موارد مشخص در مواد 134 و 139 قانون مالياتهاي مستقيم؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *