شرح وظایف دفتر رسیدگی و استرداد

طراحی رویه های برنامه ریزی، زمان بندی و اجرای رسیدگی با همکاری سایر واحدهای ذیربط,همکاری با سازمان حسابرسی در جهت تدوین رویه ها و استانداردهای حسابرسی و چک لیستهای مالیات بر ارزش افزوده؛,تدوین دستور العمل ها و بخشنامه های لازم در رابطه با حسابرسی مالیات برارزش افزوده، شیوه های انتخاب مودیان جهت حسابرسی و طراحی چارچوب گزارشها و فرم های مربوطه؛,هماهنگی، نظارت، برعملکرد مشاورین و وکلای مالیات بر ارزش افزوده از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی ذیربط و پی گیری ارزیابی عملکرد آنها؛,انجام بررسی های لازم در راستای وظیفه ای نمودن امور تشخیص مالیات بر ارزش افزوده؛,تعیین سیاستها و خط مشی ها در زمینه تشخیص مالیات بر ارزش افزوده و تدوین دستور العمل ها و توافقات با مراجع و تشکلهای صنفی؛,بررسی و مطالعه به منظور استاندارد نمودن روشهای علی الراس و رسیدگی در مالیات بر ارزش افزوده و تدوین دستور العمل ها و بخشنامه های اجرایی مربوط با هماهنگی دفتر فنی و اعتراضات مودیان؛,تهیه دستور العمل رسیدگی به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رویه واحد؛,نظارت بر اجرای امر تشخیص و رسیدگی با توجه به دستور العمل مرتبط با رسیدگی؛,برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی جهت ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز در رابطه با گزارشهای تنظیمی در اجرای ماده ۲۷ و ارزیابی علمکرد موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی؛,هماهنگی و نظارت برنحوه استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در خصوص چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات بر ارزش افزوده و ارائه راهکار و پیشنهاد لازم در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده؛,تهیه و تدوین شاخص هایی جهت نظارت، کنترل و ارزیابی مامورین تشخیص در ارتباط با هریک از منابع مالیات بر ارزش افزوده و تهیه دستور العملهای مربوطه؛,تهیه و تنظیم گزارش های عملیاتی در ارتباط با اجرای فرآیندهای تشخیص و ارائه آن به مقامات ذیربط؛,مشارکت با دفتر فنی و اعتراضات مودیان در زمینه اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مربوط به امر تشخیص و رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده؛,پاسخگویی نسبت به مشکلات و مسائل ادارات مالیات بر ارزش افزوده کشور در مورد اجرای فرایند تشخیص و رسیدگی؛,نظارت و ارزیابی واحدهای مالیات برارزش افزوده در امور رسیدگی و تشخیص مالیات بر ارزش افزوده و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها؛,تدوین رویه های مربوط به استرداد وجوه قابل برگشت و تهیه راهنمای مربوطه؛,تهیه گزارش در زمینه استردادهای کلان و به کارگیری شیوه های مدیریت ریسک به منظور شناسایی مودیان خاطی؛,بررسی پرونده هایی مهم مالیاتی ارجاعی از طرف مدیران اجرائی و معاون مالیات بر ارزش افزوده به صورت جامع و کامل در خصوص متقاضیان استرداد با اولویت در رسیدگی های ادارات کل و بر مبنای دستور العمل رسیدگی حسابرسی قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به دوره های مذکور؛,بررسی نتایج رسیدگی اولیه به پرونده مالیاتی که موید اضافه پرداختی مودی طی دوره مورد رسیدگی مبنی بر پرداخت به مودی یا انتقال به حساب اعتبار مالیاتی مودی طی دوره های آتی متناسب با درخواست مودی خواهد بود به واحد خدمات مودیان جهت اطلاع به مودی و انجام سایر مراحل پرداخت اضافه دریافتی یا اصلاح سامانه به منظور ثبت اعتبار مالیاتی اعلام می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *