شرح وظایف دفتر فني و حسابرسي مالياتي

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]تعيين سياستها وخط مشي ها در زمينه تشخيص ماليات و تدوين دستورالعملهاي توافقات و خود اظهاري با مجامع و تشکل هاي حرفه اي ذيربط؛,تهيه دستورالعمل نحوه رسيدگي به منابع مالياتي بمنظور اتخاذ رويه واحد؛,برنامه ريزي و نظارت بر چگونگي استفاده از خدمات تخصصي انجمن هاي حرفه اي و هماهنگي با نهادهاي مربوط؛,تهيه و تدوين شاخصهايي جهت نظارت، کنترل و ارزيابي ماموران تشخيص در ارتباط با هريک از منابع مالياتي و تهيه دستور العمل هاي مربوطه؛,نظارت بر نحوه اعمال انواع معافيت ها و تخفيفات و ترجيحات مالياتي؛,تبيين شاخص هاي مربوط به دسته بندي موديان؛,برنامه ريزي و مديريت انتخاب موديان براي انجام حسابرسي مالياتي بر مبناي ريسک؛,سازماندهي گروههاي حسابرسي و اعزام آنها به واحدهاي استاني و شهرستاني؛,نظارت بر عملکرد حسابرسان بند 3 ماده 97؛,نظارت بر نحوه و چگونگي رسيدگي مالياتي در منابع مختلف مالياتي و زمانبندي رسيدگي؛,ارائه اظهارنظرهاي فني در خصوص مسائل مختلف مالياتي؛,تهيه و تدوين پيش نويس بخشنامه ها، دستور العمل ها و آئين نامه ها و ضوابط اجرائي احکام و قوانين مالياتي؛,بررسي و اعلام نظر در خصوص قوانين و مقررات مالياتي و پيشنهاد اصلاح در صورت لزوم؛,مشارکت با دفتر آموزش در زمينه تهيه متون و برنامه آموزش ماموران مالياتي؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *