شرح وظایف دفتر نوسازي و تحول اداري

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]تهيه وتنظيم دستورالعمل بودجه سازمان متبوع بر اساس بخشنامه بودجه و ابلاغ آن به کليه واحدهاي سازمان؛,مطالعه، بررسي و برآورد اعتبارات و نيازها براي دستيابي به اهداف و برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و توزيع متناسب اعتبارات؛,مبادله موافقت نامه هاي سازمان، پيگيري تخصيص اعتبارات و وجوه بصورت مستمر و اعلام آن به واحدهاي ذيربط؛,نظارت بر عملکرد بودجه و ارزيابي آن در انطباق با برنامه هاي تعيين شده و ارائه گزارشهاي موردي و دوره اي؛,اولويت بندي طرح ها و برنامه هاي مورد نياز واحدهاي سازمان؛,اختصاص اعتبارات به طرحها، برنامه ها و فعاليت ها بر اساس مقررات و نگهداري حساب اعتبارات؛,تلفيق و هماهنگي اقلام پيشنهادي بودجه با همکاري دفتر پژوهش و برنامه ريزي؛,تهيه وتنظيم بودجه پيشنهادي شامل اقلام درآمد و هزينه سازمان با همکاري معاونتها و واحدهاي ستاد و صف بر اساس شاخص هاي ابلاغي بودجه و ارائه به مقامات سازمان جهت ارسال به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور؛,دريافت اعتبارات تخصيص يافته وابلاغ آن به واحدهاي ستاد و صف سازمان و نظارت بر اجراي بودجه هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي؛,مطالعه، بررسي و طراحي تشکيلات تفصيلي سازمان در ستاد و مراکز استانها و شهرستانها در راستاي برنامه هاي کلان ملي، سياست ها و ضوابط و مقررات مربوطه؛,دريافت و بررسي پيشنهادهاي واصله از واحدهاي سازماني در خصوص ايجاد يا حذف سطوح و پست هاي سازماني مورد نياز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور؛,تهيه و به روز نگهداشتن نمودار سازماني و مجموعه شرح وظايف و پست هاي سازماني با رعايت ضوابط و شاخص هاي ابلاغي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور؛,انجام مطالعات مستمر در زمينه امور و وظايف حاکميتي و تصدي درسازمان در راستاي خصوصي سازي و توسعه مشارکت بخش غيردولتي و ارائه پيشنهاد به مقامات مافوق؛,بررسي و تدوين مجموعه روش هاي عمومي با توجه به رويه ها و دستورالعمل هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور؛,تهيه، تدوين و استاندارد سازي مشاغل با همکاري واحدهاي تخصصي به منظور منطقي نمودن تعداد پست هاي سازماني با توجه به حجم کار و زمان استاندارد انجام آنها؛,انجام امور دبيرخانه اي کميسيون تحول اداري و تهيه و گردآوري مطالب و موضوعات مورد نياز جهت طرح درجلسات، تهيه صورتجلسات و ابلاغ آنها به دفاتر مربوطه؛,ساماندهي امور مربوط به نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات در حوزه ستادي و ادارات کل امور مالياتي در راستاي جلب مشارکت کارکنان و ارباب رجوع براي انجام امور بنحو شايسته؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *