شرح وظایف دفتر پژوهش و برنامه ريزي

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]مطالعه و بررسي در زمينه قوانين، مقررات، فرآيندها، استانداردها و ساير تجارب نظام هاي مالياتي ديگر کشورها به منظور شناسايي و الگو برداري مناسب و ارتقاء و بهبود نظام مالياتي کشور؛,انجام مطالعات اقتصادي مرتبط با شيوه هاي متفاوت اخذ ماليات و ارائه گزارش هاي تحليلي و آماري مربوط به درآمدهاي مالياتي؛,بررسي و مطالعه در زمينه موضوعات جديد مالياتي و چگونگي پياده سازي آنها در کشور؛,مطالعه و بررسي به منظور شناسايي منابع مالياتي، توسعه پايه هاي مالياتي موجود و ايجاد پايه هاي جديد مالياتي با تأکيد بر کارآيي و گسترش عدالت مالياتي؛,بررسي و مطالعه در زمينه شناسايي و تدوين شاخص هاي توسعه خوداظهاري مالياتي و بهبود تمکين مالياتي؛,مطالعه و بررسي در زمينه ارزش افزوده و شاخص هاي سودآوري بخش هاي اقتصادي؛,مطالعه و بررسي موانع موجود نظام مالياتي و ارائه راهکار مناسب جهت رفع موانع مذکور؛,اظهارنظر درخصوص آثار اقتصادي و مالياتي پيش نويس طرح ها، لوايح و تصويب نامه هاي مرتبط با امور مالياتي؛,مطالعه، تحقيق و ارزيابي سياست هاي مالياتي موجود به منظور اصلاح و تکميل آنها شامل معافيت ها، ترجيحات، تخفيفات، جرائم و غيره؛,مديريت انجام تحقيقات مالياتي کاربردي در سازمان بر اساس نيازهاي تحقيقاتي واحدهاي سازماني؛,بررسي، تعيين و پيشنهاد عناوين پژوهش هاي مورد نياز سازمان به مقامات مافوق؛,معرفي عناوين پژوهش هاي تأييد شده مورد نياز سازمان و اعلام آن به دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي جهت استفاده از خدمات آنان؛,ارتباط مستمر با مراکز تحقيقاتي به منظور حمايت و راهنمايي محققين و پژوهشگران در ارتباط با فعاليت ها و نيازهاي نظام مالياتي؛,طراحي و ايجاد بانک هاي اطلاعاتي پژوهش هاي مالياتي و قوانين و مقررات مالياتي؛,مطالعه و بررسي قوانين و مقررات مالياتي مندرج در قانون برنامه توسعه و قانون بودجه سالانه کل کشور و انطباق آنها با قوانين مالياتي و تهيه دستورالعمل و بخشنامه مربوط و ابلاغ آن به واحدهاي مالياتي؛,مطالعه و بررسي ساير قوانين و مقررات مرتبط نظير قانون تجارت، قانون محاسبات عمومي و ديوان محاسبات کشور، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي، قوانين گمرکي و قانون مقررات صادرات و واردات و ارائه پيشنهادات لازم به سازمان هاي مجري قوانين مذکور؛,تدوين و چاپ فصلنامه پژوهشنامه ماليات در جهت ارتقاء دانش تخصصي مالياتي در کشور؛,تهيه مجموعه نماگرهاي مالياتي (سالنامه آماري مالياتي)؛,برگزاري جشنواره ها و همايش هاي تخصصي مالياتي (مالياتهاي اسلامي، سياستهاي مالياتي و…)؛,اداره امور مربوط به دبيرخانه شوراي پژوهشي سازمان؛,برنامه ريزي به منظور جمع آوري مستمر اطلاعات اقتصادي و فعاليت هاي اقتصادي مؤديان و ساير اطلاعات آماري از منابع مورد نياز رسمي و تهيه گزارش هاي مديريتي مربوط؛,بررسي و مطالعه به منظور استانداردسازي روش هاي برنامه ريزي و تهيه الگوهاي مناسب و بومي با توجه به پيشرفت هاي علمي و بين المللي؛,تهيه و تنظيم برنامه هاي راهبردي و عملياتي در قالب برنامه هاي توسعه کشور و چشم انداز توسعه نظام مالياتي؛,پيش بيني درآمدهاي مالياتي با هماهنگي ساير واحد هاي سازمان جهت درج در لوايح بودجه ساليانه کل کشور بر اساس ظرفيت هاي مالياتي؛,پيش بيني درآمدهاي مالياتي ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور بر اساس بودجه مصوب به تفکيک منابع مالياتي؛,طراحي، تدوين و اجراي طرح ها و پروژه هاي اجرايي- کاربردي مالياتي در راستاي ارتقاء بهره وري عوامل در نظام مالياتي کشور؛,اظهارنظر درخصوص طرح ها و پروژه هاي اجرائي پيشنهادي به سازمان؛,نظارت بر اجراي طرح ها و پروژه هاي اجرايي سازمان؛,شناخت نيازهاي آماري و تهيه طرح هاي آماري مورد نياز جهت تدوين نظام برنامه ريزي سازمان؛,ايجاد بستر لازم جهت حفظ و توسعه مديريت دانش حاصل از پروژه ها و طرح هاي سازمان؛,ايجاد نظام طبقه بندي، تحليل، کنترل اطلاعات و بررسي تطبيقي با برنامه هاي سازمان؛,نظارت بر اجراي فرآيندهاي مالياتي در جهت توسعه و بهبود آنها؛,برنامه ريزي و اقدام لازم جهت استقرار نظام مديريت کيفيت در سازمان؛,جمع آوري آمار و اطلاعات و شاخص هاي اقتصادي مورد نياز و نيز شاخص هاي مرتبط با عملکرد واحدهاي اقتصادي، توليدي و خدماتي؛,بررسي و تجزيه و تحليل آراء صادره هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به منظور ارائه به کميسيون تعيين ضرايب مالياتي؛,بررسي، جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار، اطلاعات و شاخص هاي مربوط به ارزش روز و اجاري املاک سراسر کشور؛,بررسي و تعيين سياستهاي سازمان درخصوص ارزش معاملاتي و ارزش اجاري املاک سراسر کشور؛,بررسي و مطالعه و نظارت بر ارزش هاي معاملاتي و اجاري املاک ساير مناطق کشور در راستاي قوانين، مقررات و سياستهاي مالياتي و صدور مجوز موضوع تبصره (1) ماده 64 ق.م.م؛,تشکيل جلسات کميسيون تعيين ضرايب مالياتي و دريافت و بررسي تصميمات کميسيون هاي تعيين ضرايب مالياتي شهرستان ها (موضوع بند ب ماده 154 قانون) و اعلام نتايج به ادارات کل امور مالياتي استانها؛,بررسي، پردازش وتجزيه وتحليل آمار و اطلاعات مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي و نيز آراء صادره هيات هاي حل اختلاف مالياتي موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م به منظور ارائه پيشنهادات لازم به کميسيون تعيين ضرائب مالياتي؛,تهيه و تنظيم دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي ضرايب مالياتي، ارزش معاملاتي و ارزش اجاري براي بهره برداري واحدهاي مالياتي؛,بررسي و اظهارنظر درخصوص نصاب هاي مالياتي و جداول استهلاکات مالياتي و ارائه پيشنهادات لازم؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *