شرح وظایف معاونت توسعه مديريت و منابع

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]مشارکت درتعيين استراتژيها و برنامه ريزيهاي کلان سازمان وتدوين خط مشي هاي مربوط به انجام ماموريتهاي سازمان؛,نظارت برامور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و همچنين حفظ اسناد و دفاتر مالي؛,نظارت بر انجام امورکارکنان در زمينه استخدام، انتصابات و انتقالات و ساير موارد طبق قوانين و مقررات استخدامي در قالب طرح جامع نيروي انساني در سازمان؛,نظارت بر برنامه ريزي در زمينه امور رفاهي کارکنان؛,نظارت بر تدوين واصلاح فرآيندها و رويه هاي عمومي انجام کار در سازمان؛,مطالعه و بررسي درخصوص ساختار تشکيلاتي مورد نياز سازمان وانجام اصلاحات لازم و همچنين تدوين شرح وظايف واحدها وتهيه واجراي طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل؛,نظارت بر تهيه بودجه پيشنهادي سازمان با همکاري ساير واحدهاي ستادي و استاني و ارائه و پيگيري آن در مراجع ذيربط؛,نظارت بر تهيه و تنظيم دستورالعمل بودجه سازمان بر اساس بخشنامه بودجه و ابلاغ آن به کليه واحدهاي سازمان؛,برنامه ريزي در خصوص برآورد اعتبارات و نيازها براي دستيابي به اهداف و برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و توزيع متناسب اعتبارات؛,نظارت بر مبادله موافقت نامه هاي سازمان، پيگيري تخصيص اعتبارات و وجوه بصورت مستمر و اعلام آن به واحدهاي ذيربط؛,نظارت بر عملکرد و ارزيابي بودجه در انطباق با برنامه هاي تعيين شده و ارائه گزارشهاي موردي و دوره اي؛,مطالعه وبررسي بودجه سالانه براساس موافقت نامه ها واهداف سازمان و تهيه گزارش عملکرد جهت مقامات ذيربط؛,نظارت بر قراردادهاي منعقده بخش خصوصي در زمينه ارائه خدمات و تهيه گزارش هاي لازم؛,نظارت بر برنامه ريزي جامع نيروي انساني و استقرار نظام انتخاب، انتصاب و ارزشيابي مديران,انجام مطالعات به منظور ارتقاي سلامت نظام اداري؛,ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه با يکديگر و با ديگر واحدهاي سازمان؛,ارشاد و راهنمايي مديران واحدهاي تابعه به منظور حسن اجراي امور مربوطه؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *