شرح وظایف کارکنان معاونت مالیات های مستقیم

۱- نظارت بر امور حوزه‌های رئیس گروه‌های مالیاتی و ارشاد و راهنمائی مامورین تشخیص در حین انجام وظایف قانونی خود.
۲- بررسی گزارش کارشناسان ارشد و رئیس گروه‌های مالیاتی و موافقت با ارجاع رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان مودیان به حسابدار رسمی.
۳- رسیدگی به اختلافات مودیان مالیاتی با مامورین تشخیص مالیات با توجه به وظایف قانونی و ارسال یک نسخه از برگ تشخیص مالیات در صورت رد و یا تعدیل بیش از بیست درصد از درآمد مودی دادستانی انتظامی مالیاتی.
۴- مطالعه و بررسی گزارشات واصله کارکنان تحت سرپرستی و اظهارنظر در موارد لزوم.
۵- بررسی گزارشات کارشناسان و رئیس گروه‌های مالیاتی در مورد آراء قطعی صادره از کمیسیون‌های تشخیص مالیاتی که برگه تشخیص مالیات رد یا بیش از بیست درصد تعدیل شده است و اعلام مراتب به شورأی عالی مالیاتی و تقاضای نقض رأی.
۶- راهنمائی و ارشاد مودیان و تفهیم قوانین و مقررات با انجام تکالیف قانونی و رفع مشکلات مربوط.
۷- رسیدگی گزارش ماموران تشخیص در مورد استرداد اضافه پرداختی مودیان.
۸- نظارت بر مکاتبات با دفاتر اسناد رسمی و سایر سازمان‌های دیگر که مکلف به پرداخت مالیات و ارسال آن به حوزه مالیاتی می‌باشد.
۹- تهیه گزارش در مورد تخلف مامورین تشخیص مالیات و ارسال آن نزد مقام مافوق.
۱۰- بررسی نظارت و پیشنهادات اصلاحی کارکنان تحت سرپرستی به منظور رفع نواقص و بهبود جریان امور و اعلام ان به مقامات مافوق.
۱۱- انجام سایر امور مربوط بر اساس موازین قانونی و دستورات صادره مقام مافوق.

[divide style=”dots” icon=”square”]

رئیس گروه مالیاتی

۱- نظارت بر کار مامورین تشخیص مالیاتی طبقات مادون و ارشاد و راهنمایی آنها به منظور حسن جریان وظایف محوله.
۲- رسیدگی به گزارش کارشناسان ارشد مالیاتی در مورد اظهارنامه و ترازنامه مودیان مالیاتی و غیر قابل رسیدگی بودن دفتر مودی و اعلام نظر بر اساس مقررات قانونی.
۳- رسیدگی به گزارش کارشناسان ارشد مالیاتی در مورد پرونده‌های مالیاتی که اظهارنامه در مورد مقرر تسلیم ننموده اند.
۴- پرونده‌های مالیاتی که برگ تشخیص آنها بر اساس درآمد علی الراس تشخیص شده است.
۵- رسیدگی گزارش کارشناس ارشد مالیاتی در مورد اضافه دریافتی از مودی و در صورت تائید ارسال آن نزد رئیس امور مالیاتی طبق ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم.
۶- شرکت در جلسات کمیسیون تشخیص مالیاتی و ادای توضیحات لازم در مواردی که برگ تشخص مالیاتی را امضاء نموده است.
۷- رسیدگی و اظهارنظر و امضای مکاتبات از طرف کارشناسان ارشد مالیاتی ارسال گردیده.
۸- پاسخ استعلامات دفاتر اسناد رسمی در مورد اعمال ارزش معاملاتی.
۹- پاسخگویی به مسائل مالیاتی مطروحه از طرف کارشناسان ارشد مالیاتی و مودیان مالیاتی.
۱۰- پیگیری در جهت ایجاد سوء تفاهم بین مامورین تشخیص و مودیان مالیاتی.
۱۱- امضاء مفاصا حساب مالیاتی واصله از طرف کارشناس ارشد مالیاتی و ظرف سه روز تسلیم آن به مودی طبق ماده ۲۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم.
۱۲- انجام سایر امور مربوط بر طبق دستورات صادره و مقررات قانونی.

[divide style=”dots” icon=”square”]

کارشناس ارشد مالیاتی

۱-واحدیابی منابع مختلف مالیاتی با همکاری کمک کارشناس مالیاتی.
۲-نظارت در تشکیل پرونده‌های مالیاتی و کلاسه نمودن آنها با همکاری کارشناس مالیاتی.
۳-مطالبه اطلاعات و اسناد و مدارک لازم مربوط به فعالیت مودیان مالیاتی از سازمان‌ها و دولتی و سایر مراجع در مواقع لزوم.
۴-رسیدگی به اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودیان و ارسال نتیجه نزد رئیس گروه مالیاتی مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مالیات‌های مستقیم.
۵-تهیه برگ تشخیص براساس نظر رئیس گروه مالیاتی ماده ۲۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم.
۶- ابلاغ و ارسال پرونده مالیاتی آنها به کمیسیون‌ها.
۷-تهیه و تنظیم برگ تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات مکتسبه در موارد تشخیص علی الراس و امضا و صدور آن بر اساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم.
۸-تهیه گزارش برای رئیس گروه مالیاتی در هر حوزه که مالیات اضافی از مودی گرفته شده با ذکر جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات طبق ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم.
۹-تشخیص میزان درآمد سالیانه مالیات متعلق در مواردی که مودی تمام یا قمستی از درآمد خود را کتمان کرده باشد برابر ماده ۲۲۵ قانون مذکور.
۱۰-ارجاع رسیدگی به حساب ترزانامه و سود و زیان مودی به حسابداران رسمی پس از اطلاع و جلب موافقت رئیس امور مالیاتی باستناد ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم.

[divide style=”dots” icon=”square”]

کارشناس مالیاتی

۱- واحدیابی منابع مالیاتی در محدوده حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده و کلاسه نمودن آنها و تنظیم دفاتر واحد یا جزء جمع، آمار وصولی، هفتگی و ماهانه.
۲- تعیین منابع مالیاتی در محدوده حوزه مالیاتی و تحقیق درباره فعالیت و میزان درآمد و تشکیل پرونده مالیاتی.
۳- رسیدگی به اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتحسابهای مالی، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک انواع شرکت‌های بازرگانی، تولیدی و سایر اشخاص حقوقی با توجه به اصول حسابداری و قانون تجارت و آئین‌نامه‌ها و گزارش نتیجه رسیدگی به حوزه مالیاتی.
۴- رسیدگی به معاملات محاسباتی بلا عوض، صلح، هبه، حبس، نذر، وقف، وصیت و سایر درآمد ها و اتفاق.
۵- رسیدگی به پرونده مالیاتی هنرمندان، هنرپیشگان سینما و تئاتر، منفان، نویسندگان و مولفان جهت تعیین درآمد و تشخیص مالیات و تهیه گزارش و تسلیم نتیجه رسیدگی به حوزه مالیاتی.
۶- صدور برگ تشخیص و برگ قطعی مالیاتی با نظارت رئیس امور مالیاتی.
۷- صدور فرم‌های ۱۸ و ۱۹ مالیاتی، دعوت واریز، دعوت کمیسیون و مفاصا حساب مالیاتی.
۸- ارسال پرونده‌های مودیان مستکف به اداره اجرا و پیگیری کلیه اقدامات مربوط به عملیات اجرائی تا وصول مالیات‌های قطعی.
۹- رسیدگی به لیست‌های حقوق و مزایا مربوط به شغل و تهیه گزارش و تسلیم آن به حوزه مالیاتی.
۱۰- رسیدگی و تعیین تاریخ خاتمه بنا و مستغلات جدید الابنا.
۱۱- ثبت و صدور کلیه اوراق مالیاتی، نامه‌ها و دعوتنامه، دفاتر واحدیابی، دفاتر رسمی، دفاتر دولتی.
۱۲- انجام سایر امور مربوط طبق دستورات مقام مافوق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *