شرح وظایف مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]توسعه فراگير و همه جانبه سيستم هاي کاربردي مورد نياز سازمان و بررسي نيازها و تقاضاهاي دريافتي از ساير واحدها و ارايه خدمات لازم در اين زمينه؛,برنامه ريزي به منظور تجهيز، پشتيباني، نگهداري و استفاده بهينه از سخت افزار و نرم افزار مورد نياز؛,پيش بيني و برنامه ريزي آموزش هاي لازم درخصوص فناوري اطلاعات و امنيت و افزايش مهارت هاي تخصصي کارکنان؛,سازماندهي، پشتيباني و به روز رساني سيستم هاي اتوماسيون اداري و ساير سيستمهاي عمومي، اختصاصي و يکپارچه سازي آنها؛,تدوين و ابلاغ ضوابط و دستور العمل هاي بهره برداري از تجهيزات انفورماتيکي؛,طراحي، ايجاد و نگهداري جايگاه اينترنتي و اينترانتي سازمان؛,مديريت رفع نواقص و کاستي هاي سيستم هاي موجود سازمان؛,اجراي طرح هاي تبديل و ارتقاء سيستم هاي رايانه اي و نرم افزار؛,اجراي سياست هاي کلان کشور در حوزه دولت الکترونيک با توجه به اسناد بالادستي، آيين نامه ها و مصوبات ابلاغي ازسوي مراجع ذيصلاح؛,تعيين خط مشي و چشم انداز لازم به منظور حصول سازمان الکترونيک؛,عرضه خدمات الکترونيکي بين دستگاهي در چارچوب ضوابط مذکور؛,توسعه خدمات الکترونيکي به منظور ارايه آن به مردم بدون مراجعه حضوري در کوتاه ترين زمان ممکن؛,ايجاد داشبرد مديريتي براي مديران ارشد سازمان به منظور دسترسي به آخرين وضعيت فعاليتهاي اصلي سازمان در هرلحظه؛,ايجاد و توسعه سيستم مديريت دانش به منظور امکان تبادل تجارب و اطلاعات کارشناسان سازمان؛,برنامه ريزي، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سيستم هاي بدون کاغذ؛,ارايه طرح جامع امنيت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آيين نامه ها و قوانين و مقررات ابلاغي از مراجع ذيصلاح؛,تجزيه و تحليل شبکه و تعيين مخاطرات امنيتي و ارايه راه حل؛,ارايه راه حل ها براي کاهش آسيب پذيري، تهديدات و ريسک ها؛,طراحي ساختار مطمئن براي شبکه؛,تعيين تجهيزات و فناوري هاي امنيتي مورد نياز؛,تعيين تجهيزات برق اضطراري مورد نياز؛,آگاهي و هوشياري کارکنان در امنيت مسائل مرتبط با حوزه کاري؛,تدوين و نظارت براجراي طرح مزايده تجهيزات شبکه؛,تدوين و ابلاغ ضوابط امنيتي مربوط به اتصال رايانه ها و شبکه دستگاه اجرايي به شبکه هاي خارج از دستگاه و نظارت بر حسن اجراي آن؛,ثبت کاربران، مد يريت دسترسي و بازنگري در حقوق دسترسي کاربران؛,حفاظت از دسترسي غير مجاز به سرويس هاي شبکه؛,تعيين صلاحيت مشاوران، پيمانکاران و … جهت انجام خدمات در حوزه فناوري اطلاعات و مشاغل حساس؛,ايجاد و پياده سازي خط مشي براي کار از راه دور؛,حفاظت از داده ها و حريم خصوصي شهروندان؛,آگاهي رساني به کاربران شبکه درخصوص روش هاي جديد نفوذ به سيستم ها و روش هاي مقابله با آن؛,اعمال تغييرات لازم در سيسم امنيتي شبکه به منظور مقابله با تهديدهاي جديد؛,مرور روزانه log فايروال ها، مسيرياب ها، تجهيزات گذرگاه هاي ارتباط با ساير شبکه ها و سرويس دهنده هاي شبکه داخلي و اينترنت دستگاه به منظور تشخيص اقدامات خرابکارانه و تهاجم؛,بررسي و در صورت نياز، انتخاب، خريد و تست نرم افزار ضد ويروس مناسب و کاراتر براي ايستگاه هاي کاري و سرويس دهنده هاي شبکه سازمان به صورت دوره اي؛,مانيتورينگ ترافيک شبکه (در حيطه مانيتورينگ مجاز)؛,نظارت بر خريد سخت افزار و نرم افزارهاي سازمان به منظور انطباق با سياست هاي امنيتي حفاظتي؛,رفع اشکالات تشخيص داده شده در عملکرد سيستم امنيتي؛,ثبت، رهگيري و مقابله با تلاش هاي موفق و ناموفق ورود به سيستم هاي موجود و بررسي علل آنها؛,تعيين اهداف کمي و کيفي مرکز در راستاي تحقق دولت الکترونيک؛,برنامه ريزي عملياتي جهت پاسخگويي به نيازها براساس اولويت هاي سازمان در قالب برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت؛,ارتقاء سطح دانش فني اطلاعات مديران و کارکنان جهت بهره برداري مطلوب از فناوري اطلاعات و ارتباطات؛,کنترل و نظارت برحسن اجراي فرآيندها و روشهاي ابلاغي و بررسي ميزان اثر بخشي آنها؛,برنامه ريزي لازم به منظور مديريت و کنترل پروژه ها و توزيع و هزينه اعتبارات کنترل پروژه؛,نظارت، کنترل و ارزيابي مستمر فعاليت هاي اصلي فاوا و انطباق فعاليت ها با سياست هاي کلي و ارايه بازخوردهاي لازم جهت رفع نواقص احتمالي به صورت نظام مند؛,جمع آوري اطلاعات و سوابق مربوط در زمينه طرح ها و برنامه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در دست اقدام به منظور نظارت و ارزيابي از اجراي برنامه هاي مصوب؛,تهيه و تدوين استراتژي فن آوري اطلاعات سازمان؛,ابلاغ ضوابط، استانداردها و خط مشي هاي کلان به واحدهاي تابعه براي تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه هاي مورد نياز؛,توسعه سيستم هاي اطلاعاتي پشتيباني تصميم گيري مديران وايجاد انباره بزرگ اطلاع رساني,ايجاد ارتباط مستمر با واحدهاي اجرايي در سطح کشور به منظور شناخت امکانات و محدوديت هاي آنها از نظر نرم افزاري و سخت افزاري در جهت جلب همکاري آنها در آماده سازي اطلاعات شناسايي و عملکرد مؤديان مالياتي؛,نظارت بر انعقاد قراردادهاي نرم افزاري و خريد تجهيزات سخت افزاري مربوط به نظام اطلاعات مالياتي کشور با اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب سياست هاي تعيين شده توسط مراجع مربوط و کنترل نحوه انجام قرارداد؛,نظارت بر تحويل سيستم هاي نرم افزاري آماده شده و ارائه خدمات پشتيباني و کنترل سيستم هاي مذکور در مرحله اجرا با هماهنگي مديران واحدها؛,نياز سنجي طرح ها و پروژه هاي مورد نياز سازمان در حوزه فاوا مبتني بر تجزيه و تحليل جامع وظايف و SWOT سازمان، هماهنگ با آخرين دستاورد هاي فناوري و در راستاي تحقق ماليات الکترونيکي؛,تطبيق و کنترل مراحل کار برنامه ها و پروژه هاي مصوب طرح جامع مالياتي مرتبط با حوزه فاوا با شرح خدمات و استاندارد هاي مربوط و اظهار نظر در خصوص بودجه مورد نياز و پرداخت ها؛,تهيه و تنظيم دستور ا لعمل ها، استانداردها و سيستم هاي مورد نياز براي پيگيري، ارزيابي و گزارش گيري از پيشرفت برنامه ها و پروژه هاي مصوب حوزه فاوا؛,تدوين سياست ها، فرآيندها و دستورا لعمل هاي ارزيابي مجريان پروژه هاي حوزه فاوا؛,برنامه ريزي در زمينه بهبود سيستم ها و روش ها و ايجاد تسهيلات و تجهيزات لازم در خصوص توسعه سيستم ها و شبکه هاي محلي و گسترده در سطح کشور با استفاده از شيوه هاي نوين؛,امکان سنجي توسعه سيستم هاي اطلاعات مديريتي و تدوين برنامه هاي يکپارچه سازي سيستم هاي عامل، نرم افزارهاي کاربردي و سرويس هاي مختلف بر روي بستر هاي ارتباطي در سطح کشور؛,تدوين ضوابط استفاده صحيح از سيستم هاي عامل، برنامه هاي کاربردي و بستر هاي ارتباطي و لحاظ نمودن مسائل امنيتي توسط کاربران؛,فراهم آوردن مقدمات لازم به منظور عملياتي شدن نتايج پروژه هاي طرح جامع مالياتي؛,برنامه ريزي در زمينه چگونگي کاربرد کدهاي مختلف و نحوه بهره برداري از اطلاعات مربوطه و پيگيري نحوه اجراي آن در دستگاههاي مختلف؛,تعيين ضوابط مربوط به ايجاد کد شناسايي موديان و چگونگي نحوه استفاده از آن در معاملات اقتصادي؛[/list]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *