۱۳۹۸/۰۱/۲۹

طرح ویژه دانش آموزان و دانشجویان

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.