قانون مالیاتهای مستقیم، باب دوم مالیات بر دارائی فصل اول : مالیات سالانه املاک

  • قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۳  در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

  • قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴  در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

 فرامین رهبری

۱) معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام به شماره ۵۲۲/۱/م  مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۵ 

  • قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۵  در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

  • قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۶  در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

  • قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۷  در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

  • قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۸  در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

  • قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۹  در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.