۱۳۹۸/۰۱/۲۹

فصل سوم: قرائن و ضرایب مالیاتی

مواد ۱۵۲ الی ۱۵۴ حذف شده است.

* این قوانین در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ از قانون مالیات مستقیم حذف گردید.

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.