ماده ۴۸

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود .

 

تبصره :
حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود . افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است ، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود .

[/animate][/quote]

ماده ۴۹

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد، صادر کنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد، اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند، متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود .

 

[/animate][/quote]

ماده ۵۰

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

 

[/animate][/quote]

ماده ۵۱

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

درصورت تخلف از مقررات این فصل ، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

 

[/animate][/quote]