۱۳۹۶/۱۱/۳۰

فصل پنجم: هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

مواد ۲۶۱ الی ۲۶۲

مواد ۲۶۱ , ۲۶۲ حذف شده است.

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.

طراحی وبسایت : گروه طراحی وب رایاشن