۱۳۹۷/۱۱/۰۱

مالیات اشخاص حقوقی

اشخاص مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اشخاص غیر مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

نحوه رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی و حساب تعدیلات سنواتی

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مهلت زمان رسیدگی مأموران مالیاتی به پرونده های مالیاتی

استرداد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

جرایم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

بخشودگی جرایم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.