۱۳۹۷/۱۱/۰۱

مالیات بر ارث

ارث و ماترک

اشخاص و اموال مشمول مالیات بر ارث

طبقات وراث

نحوه تقسیم سهم الارث وراث

بدهی قابل کسر از ماترک متوفی

اموال خارج از شمول مالیات بر ارث

نحوه محاسبه مالیات بر ارث

وظایف مؤدیان مالیات بر ارث

تکالیف اشخاص ثالث در ارتباط با مالیات بر ارث

اختیارات، وظایف و تکالیف سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر ارث

جرائم مالیات بر ارث

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.