اشخاص مشمول مالیات بر درآمد اجاره املاک

[divide style=”dashs”]

مبنای تعیین مال الاجاره املاک و مستغلات توسط اداره امور مالیاتی

[divide style=”dashs”]

درآمد مشمول مالیات اجاره املاک

[divide style=”dashs”]

نرخ مالیات بر درآمد اجاره املاک

[divide style=”dashs”]

نحوه محاسبه مالیات اجاره

[divide style=”dashs”]

وظایف پرداخت کنندگان مال الاجاره املاک ( مستأجرین )