۱۳۹۸/۰۱/۲۹

مالیات بر درآمد اجاره املاک

اشخاص مشمول مالیات بر درآمد اجاره املاک

مبنای تعیین مال الاجاره املاک و مستغلات توسط اداره امور مالیاتی

درآمد مشمول مالیات اجاره املاک

نرخ مالیات بر درآمد اجاره املاک

نحوه محاسبه مالیات اجاره

وظایف پرداخت کنندگان مال الاجاره املاک ( مستأجرین )

 

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.