مطابق ماده ۱۰۳ ق.م.م : وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالت نامه‌های خود رقم حق الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف) در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (۵%) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله .
ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانون ا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (۵%) حداقل حق الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق الوکاله برای هر مرحله .
ج) در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده .
د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

جدول نرخ بند ( د ) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم

شرح

نرخ

تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مابه الاختلاف

۵%

تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مابه الاختلاف، نسبت به مازاد ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۴%

از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مابه الاختلاف، نسبت به مازاد ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳%

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است ، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مودی .

مطابق رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، مقصود از (( مابه الاختلاف )) مذکور در بند ( د ) ماده ۱۰۳ ق.م.م، تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مؤدی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذی ربط است و تفاوت مذکور باید به عنوان مابه الاختلاف، مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد. ضمناً مبلغ تمبر نقداً قابل واریز به حساب مالیاتی بوده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع ذی ربط از جمله رؤسای امور مالیاتی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی ارائه می گردد.

مطابق تبصره ( ۱ ) ماده ۱۰۳ ق.م.م : در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی‌باشند .

مطابق تبصره ( ۲ ) ماده ۱۰۳ ق.م.م : وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد (۵%) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .

مطابق تبصره ( ۳ ) ماده ۱۰۳ ق.م.م : در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود .

مطابق تبصره ( ۴ ) ماده ۱۰۳ ق.م.م : در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند، مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد .

در مورد اجرای ماده ۱۰۳ ق.م.م و حسب مورد تبصره های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ تمبر وکالت نامه در مواردیکه اختلاف بر روی زیان ابرازی مورد قبول واحد مالیاتی باشد، هر چند طبق بند ( ۲ ) بخشنامه ۳۰/۱۱۰۸۰/۴۸۷۹۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۶ معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید گردیده الزامی به طرح موضوع اختلاف نزد رؤسای امور مالیاتی و یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی تا زمانیکه با ابراز سود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مؤدی تعلق می گیرد و آنگاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات مؤثر است، مالیات مورد اختلاف و به تبع آن مأخذ احتساب حق تمبر وکالت نامه نیز قابل محاسبه خواهد بود؛ علی ایحال در خصوص پرونده هایی که به هیأت های حل اختلاف محول گردیده، به لحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر، لزومی به ابطال تمبر روی وکالت نامه نخواهد بود. 

 

آقای غفاری وکالت شرکت سایه را مبنی بر اعتراض به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ بر عهده گرفته است. شرکت یاد شده به موجب اظهارنامه مالیاتی، مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مالیات ابراز نموده است. متعاقباً واحد مالیاتی با برگشت بخشی از هزینه های مؤدی برای عملکرد سال ۱۳۹۳ مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مالیات تعیین نموده است.
مالیات تمبر حق الوکاله آقای غفاری را محاسبه نمایید.

 

مبلغ مورد اختلاف                                   ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ = ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ – ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰

نرخ × ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۵۰۰/۰۰۰ = ۵% × ۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۰۰/۰۰۰ = ۴% × ۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۹/۶۰۰/۰۰۰ = ۳% × ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

مجموع حق الوکاله مشمول مالیات     ( ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ = ۹/۶۰۰/۰۰۰ + ۸۰۰/۰۰۰ + ۵۰۰/۰۰۰ ) 

تمبر حق الوکاله      ۵۴۵/۰۰۰ = ۵% × ۱۰/۹۰۰/۰۰۰