۱۳۹۸/۰۱/۲۹

موارد عدم شمول ماده ۱۶۹ مکرر

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات­های مستقیم

پیرو دستورالعملهای شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ وشماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ درخصوص اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات و سوالات مرتبط با اجرای دستورالعمل های مذکور، به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امورمالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل های فوق الذکر نمی باشد:

۱.خرید و فورش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه
۲. خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه
۳. سود و کارمزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی
۴. دریافت و پرداخت حق عضویت اعضامجامع حرفه ای ، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می باشند.
۵. دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیأت محترم وزیران توسط دستگاه اجرایی به تشکل های قانونی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، مجامع حرفه ای ، انجمن های صنفی ، اتحادیه ها ، احزاب ، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود.
۶. دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیات محترم وزیران توسط تشکل های قانونی ، نهادی های عمومی غیر دولتی ، مجامع حرفه ای ، انجمن های صنفی ، اتحادیه ها ، احزاب ، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود.
۷. کمک ها ، جوائز و هدایای بلاعوض
۸. مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت ، انواع عوارض و مالیات ( به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده ) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاههای اجرایی پرداخت می شود.
۹. مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم
۱۰. بر اساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر می باشد.
۱۱. حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم
۱۲. وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی
۱۳. معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین
۱۴. سود سهام و سهم الشرکه

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.