نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی

نکته اول

ضرایب مالیاتی مندرج دربخش اول این مجموعه شامل تولید، واردات، عمده فروشی وخرده فروشی می باشد؛

همچنین ضرایب مالیاتی فعالیتهای خدماتی نظیر تولید کننده ، اجرت بگیر ، تعمیرکننده ،توزیع کننده، دلال، حق العملکار و …، در بخش دوم این مجموعه طبقه بندی گردیده اند .

بدیهی است در مواردی که دربخش اول این مجموعه، صراحتاً برای فعالیتهای خدماتی مذکور، ضریب مالیاتی خاص تعیین شده باشد ، ضریب مالیاتی مذکور ملاک عمل می باشد.

نکته دوم

در مواردیکه هر یک از فعالان اقتصادی تولید کننده و عمده فروش، علاوه بر فعالیتهای یاد شده نسبت به فروش اقلام مزبور دراین مجموعه به صورت خرده فروشی اقدام نمایند ، جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات این قسمت ازفعالیت آنان ( به استثناء مواردیکه درجدول برای آن ضریب خاص تعیین شده است )، از ضرایب مالیاتی خرده فروشی اقلام مزبور استفاده شود، مشروط بر اینکه ضرایب مالیاتی خرده فروشی از ضرایب مالیاتی فعالیتهای مذکور حسب مورد کمتر نباشد.

نکته سوم

در مواردیکه هر یک از فعالان اقتصادی تولید کننده و عمده فروش، علاوه بر فعالیتهای یاد شده نسبت به فروش اقلام مزبور دراین مجموعه به صورت خرده فروشی اقدام نمایند ، جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات این قسمت از فعالیت آنان ( به استثناء مواردیکه در جدول برای آن ضریب خاص تعیین شده است )، از ضرایب مالیاتی خرده فروشی اقلام مزبور استفاده شود، مشروط بر اینکه ضرایب مالیاتی خرده فروشی از ضرایب مالیاتی فعالیتهای مذکور حسب مورد کمتر نباشد.

نکته چهارم

نظر به اینکه ضرایب مندرج در بخش اول این مجموعه صرفاً نسبت به مبلغ فروش قابل اعمال میباشد، چنانچه درخصوص فعالیتهای وارد کننده، عمده فروشی و خرده فروشی، مبلغ فروش مودیان مالیاتی مذکور مشخص نبوده و فقط قیمت خرید و یا قیمت تمام شده کالای وارداتی در اختیار باشد ، برای تعیین مبلغ فروش مودیان یاد شده، از فرمول ذیل استفاده گردد:

۱۰۰ × قیمت خرید ( یا قیمت تمام شده کالای وارداتی )
───────────────────────────────── = مبلغ فروش
عدد ضریب فروش ( یا واردات ) – ۱۰۰

نکته پنجم

درمواردی که از طرف مراجع دولتی ذیربط برای تولید یا فروش کالایی، نرخ سود معینی، مشخص شده است و مراتب رعایت نرخ مذکور توسط مودی طی دوره عملکرد مورد نظر به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد، نرخ سود مورد نظر با تشخیص اداره امور مالیاتی ذیربط، به جای ضریب مالیاتی مندرج در جدول قابل اعمال می باشد.

نکته ششم

درج کد شناسایی فعالیت ( کد استاندارد بین المللی طبقه بندی صنعتی آیسیک )در مقابل هر یک از اقلام و فعالیتهای مندرج در جدول، صرفاً به منظور طبقه بندی انواع فعالیتها بر اساس مشابهت های ساختاری آنها و در راستای برنامه های مربوط به سیستمهای مکانیزه فرآیندهای مالیاتی است و تا تکمیل کدهای مذکور جهت تعیین ضریب مربوطه قابل استناد نمی باشد .

نکته هفتم

ضریب مالیاتی تولید انواع کالا به صورت تحویل مواد و قطعات اساسی تولید به تولید کنندگان اجرت بگیر برای تولید انواع کالا بر اساس قرارداد و در قبال پرداخت اجرت ساخت ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) معادل ۷۵ % ضریب تولید کننده آن کالا نسبت به وجوه دریافتی ناشی از فروش می باشد .

تذکر : چنانچه عملیات تحویل مواد و تحصیل کالای ساخته شده و نیز تحویل و تحصیل انواع کالا، در قالب یک فعالیت بازرگانی به صورت معاوضه و یا تهاتر انجام پذیرد، معاوضه مزبور عرضه کالا از طرف هریک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه ( حسب مورد بر اساس هریک از ضرایب مالیاتی تولیدکننده، عمده فروش، خرده فروش و یا وارد کننده ( نسبت به بهای روز معاوضه آن کالا، مشمول مالیات می باشد. همچنین درآمد مشمول مالیات اتفاقی ناشی از معاوضه (تفاوت بین ارزش عوضین به بهای روز با مد نظر قرار دادن سرک نقدی )، مطابق تبصره ماده ۱۲۰ قانون مالیاتها محاسبه خواهد شد.

نکته هشتم

ضریب مالیاتی صاحبان مشاغل مشمول بندهای الف، ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند، به نسبت آن بخش از فروش کالا و خدمات ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره های سال ۱۳۹۲ تسلیمی در مهلت مقرر، با کاهش معادل پانزده درصد ( ۱۵ %) ضریب مندرج در این جدول اعمال گردد.

مثال : چنانچه ضریب مندرج در جدول شش درصد( ۶%) تعیین شده است، به نسبت میزان فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده،ضریب مزبور برای تعیین درآمد مشمول مالیات معادل ۵.۱ % اعمال خواهد شد .

دوره آموزش مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشاهده کنید

نکته نهم

در اجرای مفاد مقررات تبصره ( ۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، ضریب مالیاتی آن دسته از صادر کنندگان کالاهایغیر نفتی که نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اقدام ننموده اند و یا به استناد سایر قوانین و مقررات، مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی نمی باشند، ( به استثنای صادر کنندگان کالاها و فرآورده های نفتی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ شورای محترم اقتصاد مندرج در ردیف ۵ صفحه ۱۲ دفترچه ضرایب مالیاتی )، معادل ضریب مالیاتی عمده فروش کالاهای مشابه می باشد.