بعد از پایان دوره از شرکت کنندگان دوره پشتیبانی می گردد؟

بعد از پایان دوره از شرکت کنندگان دوره پشتیبانی می گردد؟

بعد از اتمام دوره نیز از کلیه شرکت کنندگان دوره پشتیبانی به عمل می آید و می توانید بعد از اتمام دوره نیز از خدمات پشتیبانی مجموعه آقای مالیات بهره مند گردید چرا که یکی از آرمان های مجموعه حفظ ارتباط مستمر با شرکت کنندگان دوره ها جهت پشتیبانی و همراهی در امور مالیاتی آنها می باشد.

 

نظرات

این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی جهت تحقق عدالت مالیاتی ایجاد گردیده است.