ماده ۱

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد .

[/animate][/quote]

ماده ۲

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم ، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد .

[/animate][/quote]

ماده ۳

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم ، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد .

[/animate][/quote]

ماده ۴

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

عرضه کالا در این قانون ، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است .

تبصره:
کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری ، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود ، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد .

[/animate][/quote]

ماده ۵

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

ارائه خدمات در این قانون ، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم ، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد .

[/animate][/quote]

ماده ۶

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

واردات در این قانون ، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد .

[/animate][/quote]

ماده ۷

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

صادرات در این قانون ، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد .

[/animate][/quote]

ماده ۸

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند ، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود .

[/animate][/quote]

ماده ۹

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

معاوضه کالاها و خدمات در این قانون ، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد .

[/animate][/quote]

ماده ۱۰

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه ، تقسیم می‌شود . در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد ، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود .
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید .

[/animate][/quote]

ماده ۱۱

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف ـ در مورد عرضه کالا:
۱ـ تاریخ صورتحساب ، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا ، هرکدام که مقدم باشد ، حسب مورد؛
۲ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون ، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده ، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت ، حسب مورد؛
۳ـ در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون ، تاریخ معاوضه .
ب ـ در مورد ارائه خدمات:
۱ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت ، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
۲ـ در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون ، تاریخ معاوضه .
ج ـ در مورد صادرات و واردات: در مورد صادرات ، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت ، تاریخ پرداخت مابه ازاء .

تبصره:
در صورت استفاده از ماشینهای صندوق ، تاریخ تعلق مالیات ، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد .

[/animate][/quote]