در مورد ماده 276 قانون جدید مالیات چه می دانید ؟

ماده ۲۷6 : چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

[divide]

تعریف مباشر : 1 – عامل ، فاعل ، انجام دهنده . 2 – ناظر، کارفرما. ( فرهنگ فارسی معین )

[divide style=”dots”]

به زبان ساده می‌توان این گونه توضیح داد که مشارکت در جرم یعنی شریک بودن در وقوع جرم ارتکابی که بر اساس قانون، مجازات شریک همان مجازات مباشر است.

باید در توضیح مباشر این گونه عنوان کرد که مباشر جرم در واقع همان فاعل اصلی جرم و به زبان عمومی تر همان متهم نفر اول است.

[divide style=”dots”]

در ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 در تعریف شرکت در جرم این گونه آمده است:

فصل دوم ـ شرکت در جرم

ماده 125- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

[divide style=”dashs”]


اركان تشكیل دهندۀ جرم معاونت

  الف) ركن قانونی

  معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است كه شخص، مرتكب اصلی جرمی را كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت نماید. ر کن قانونی این جرم ماده 43 قانون مجازات اسلامی می باشد.

ب) ركن مادی

 چهار عامل در تحقق این ركن دخالت دارند:

  1) تحقق عمل مادی مثبت: یعنی ترك فعل نمی‌‌تواند عنصر مادی جرم معاونت قرار گیرد، بنابراین هرگاه كسی كه مطلع از وقوع جرم است مرتكب آن را معرفی نكند یا از ارتكاب آن ممانعت به عمل نیاورد؛ معاون جرم محسوب نمی‌شود.

2) تحقق فعل مجرمانه در خارج: اگر شخص معاون پس از شروع به معاونت، به دلیل عوامل خارجی كه ارادۀ او در آن دخالت ندارد، از عمل خود منصرف شده و معاونت واقع نشود، صرف شروع به معاونت قابل مجازات نیست، هر چند كه معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است.

  3) وحدت وجود قصد: در ارتكاب جرم معاونت، لازم است كه معاون، آشنایی با چگونگی عمل و كیفیت مجرمانه آن داشته باشد و با تهیه مقدمات، همكاری در فعل ارتكابی را اراده نموده و خواستار حصول نتیجه مجرمانه از طرف مباشر جرم نیز باشد.

  4) تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم: در صورتی كه اقدام معاون در مساعدت به مباشر پس از وقوع جرم توسط مرتكب اصلی صورت بگیرد، معاونت در جرم تلقی نمی‌شود. بلكه جرم خاصی است كه در قانون پیش‌بینی شده است؛ مانند موضوع ماده 553 قانون مجازات اسلامی.

 

ج) ركن معنوی

 معاون جرم باید قصد مجرمانه یا سوء نیت داشته باشد و عالماً ‌و عامداً یكی از مصادیق معاونت در جرم را انجام بدهد.

 

مصادیق معاونت در جرم

  1) معاونت از طریق تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع:

   الف) تحریك: توصیه و تشویق و فرمان به ارتكاب جرم.

     ب) ترغیب: ایجاد میل و علاقه به ارتكاب جرم.    

     ج) تهدید: كه شخص را وادار به ارتكاب عملی برخلاف میل باطنی خود می‌كند كه در صورت امتناع، احتمال خطر جانی یا مالی یا آبرویی برای تهدید شونده وجود دارد.

     د) تطمیع: که انگیزه ارتكاب جرم بیشتر جنبه مادّی و مالی دارد.

 

  2) معاونت از طریق دسیسه، فریب و نیرنگ: اعمالی كه شخص با صحنه‌سازی و توسل به كاری خدعه‌آمیز، قصد ارتكاب جرم را در دل مباشر پرورش دهد.

 

  3) معاونت از طریق تهیه وسائل ارتكاب جرم: مانند تهیه فاکتورهای صوری از شرکت های کاغذی

 

  4) معاونت به واسطۀ‌ ارائه طریق: روش و راه ارتكاب جرم را مستقیم یا غیرمستقیم به مباشر یاد بدهد با علم و عمد در ارائه اطلاعات برای ارتكاب جرم.

 

  5) معاونت به وسیلۀ تسهیل ارتكاب جرم: مانند تهیه اظهارنامه خلاف و ارسال آن توسط مودی

 

مجازات معاونت در جرم

  در قوانین موضوعۀ ایران مجازات معاونت به یكی از سه صورت ذیل تعیین شده است:

  الف) مجازات معاونت در جرایم خاص كه میزان آن حسب نوع جرم اصلی معین شده است.

   ب) مجازات معاونت به موجب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)؛

«هر كس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محكوم می‌شود» (مفاد ماده 726 قانون مجازات اسلامی)

   ج) مجازات معاونت به موجب قانون مجازات اسلامی؛

ماده 43 – اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند :
1 – هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا بوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 – هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .
3 – هركس عالما” ، عامدا” وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره 1 – براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
تبصره 2 – در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد ، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *