سازمان امور مالیاتی

ساختمان مرکزی سازمان امور مالیاتی

نشانی ساختمان مرکزی سازمان امور مالیاتی : تهران، خیابان خرداد ۱۵، خیابان داور، جنب وزارت امور اقتصادی و دارایی [divide icon=”square”] راهنمای طبقات ساختمان مرکزی

شرح وظایف کارکنان معاونت مالیات های مستقیم

رئیس امور مالیاتی ۱- نظارت بر امور حوزه‌های رئیس گروه‌های مالیاتی و ارشاد و راهنمائی مامورین تشخیص در حین انجام وظایف قانونی خود. ۲- بررسی گزارش کارشناسان ارشد و رئیس گروه‌های مالیاتی و موافقت با ارجاع رسیدگی به ترازنامه و

شرح وظایف کارکنان معاونت مالیات بر ارزش افزوده

 شرح وظایف کارکنان معاونت مالیات بر ارزش افزوده (حسابرسی ) رئیس امور مالیاتی وظایف تخصصی : –        سرپرستی امور مربوط به دریافت اطلاعات مرتبط با مودیان خاطی جهت انجام حسابرسی –        سرپرستی امور مربوط به دریافت مغایرتهای اطلاعاتی مربوط به

شرح وظایف دفتر رسیدگی و استرداد

طراحی رویه های برنامه ریزی، زمان بندی و اجرای رسیدگی با همکاری سایر واحدهای ذیربط,همکاری با سازمان حسابرسی در جهت تدوین رویه ها و استانداردهای حسابرسی و چک لیستهای مالیات بر ارزش افزوده؛,تدوین دستور العمل ها و بخشنامه های لازم

شرح وظایف دفتر فنی و اعتراضات مودیان

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]بررسی ابهامات و مسائل مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده از جانب مؤدیان و تهیه پاسخ مناسب به آنان و انتشار آنها در صورت لزوم؛,جمع بندی مستمر نظرات مؤدیان در مورد مقررات و قوانین جهت بررسی امکان اصلاح

شرح وظایف دفتر توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده

توسعه سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم گیری مدیران و ایجاد انباره بزرگ اطلاع رسانی با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات؛,مطالعه در زمینه ایجاد و توسعه دولت الکترونیک و مالیات الکترونیکی؛,همکاری در جهت اشاعه و ترویج فرهنگ استفاده از فن

شرح وظایف اداره کل نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

برنامه ریزی بخشی مبتنی بر تجزیه و تحلیل وضعیت، نیازهای مالیات بر ارزش افزوده، امکانات موجود هماهنگ با برنامه ریزی های کلان سازمان؛,سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر واحدیابی و شناسایی مؤدیان مالیات برارزش افزوده در سراسر کشور با استفاده

شرح وظایف معاونت مالیات بر ارزش افزوده

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]مشارکت در سیاست گذاری و تعیین خط مشی های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مرتبط با شناسایی، تشخیص، وصول مالیات و ارائه خدمت به مودیان مالیاتی و سایر امور مرتبط؛,مدیریت امور واحد یابی، ثبت نام و جمع آوری

شرح وظایف دفتر حسابداری و وصول مالیاتی

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]بررسی، تدوین و استاندارد سازی فرآیندهای حسابداری (دریافت و پرداخت وجوه) از مرحله صدور قبض بانک تا مرحله واریز به خزانه داری کل؛,تهیه دستور العمل های تنظیم حسابهای مالیاتی و فرمهای مورد نیاز با رعایت اصول حسابداری و

شرح وظایف دفتر اطلاعات مالیاتی و مبارزه با پولشوئی

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر واحد یابی و شناسایی مودیان در سراسر کشور بااستفاده از کدپستی و سایر ابزار های اطلاعاتی؛,استاندارد سازی روشهای شناسایی و واحدیابی و ابلاغ دستورالعمل ها و فرم های آنها به واحدهای اجرایی؛,سازماندهی