ویدئوهای آموزشی

پلاسکو و ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

مبحث هزینه ها در قانون مالیات های مستقیم در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مطرح گردیده است. در ماده ۱۴۸ و در بند ۹ آن آمده است: هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر