حسابداران بدانند

نکاتی در رابطه با چک و سفته که هر حسابدار باید بداند

نمی دانم تا حالا طی مراحل استخدام با مورد ضمانت برخورد داشته اید یا نه. شرط تسلیم سفته یا چک بابت حسن انجام کار یا تضمین. خیلی از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام اقدام به دریافت سفته با عنوان مبهم

2 Comments

در مورد ماده ۲۷۶ قانون جدید مالیات چه می دانید ؟

ماده ۲۷۶ : چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر