مدیران بدانند

در مورد ماده ۲۰۲ قانون جدید مالیات چه می دانید ؟

بدهی مالیاتی ماده ۲۰۲ : وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (۲۰%)

9 Comments