مالیات بر ارث

آشنایی با قانون مالیات بر ارث و نحوه محاسبه و پرداخت آن

انواع مالیات در دو دسته اصلی مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی می‌شود. مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات بر دارایی یا ثروت و گونه‌ای از انواع مالیات‌های مستقیم است. مالیات بر ثروت، مالیاتی است که در آن پایه مالیاتی را دارایی