۳۸۰,۰۰۰ تومان
رسیدگی مالیاتی
تغییرات در نحوه رسیدگی مالیاتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

مدرس دوره

دکتر مرتضی برزگر

حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مؤدیان متوسط