دوره تجزیه و تحلیل تخصصی پرونده های مالیاتی

این دوره مخصوص عزیزانی است که به قوانین و مقررات مالیاتی آشنایی نسبی دارند ولی پرونده های مختلف را از نزدیک مشاهده نکرده اند و یا بصورت عملی و کاربردی آنالیز ننموده اند.

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تجزیه و تحلیل تخصصی پرونده های مالیاتی
دوره تجزیه و تحلیل تخصصی پرونده های مالیاتی

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان