قطعیت بدهی مالیات بر ارزش افزوده

قطعیت بدهی مالیات بر ارزش افزوده

شرح :


فرآیند قطعیت بدهی مالیات برارزش افزوده

مراحل و شرح اقدامات :

برگ مطالبه مالیات و عوارض صادره ابلاغ و در موارد تمکین برگ قطعی صادر و در صورت اعتراض ، مؤدی می تواند ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ برگ مطالبه اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلاف با رئیس امور مالیاتی برگ قطعی صادر و پرونده مختومه می گردد ولی در موارد عدم رفع اختلاف و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض و یا تاریخ انقضای مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف بدوی مالیاتی احاله می شود که بایستی در وقت تعیین شده توسط هیئت ، مؤدی در جلسه حضور و دفاعیات خود را ارائه نماید که پس از صدور رأی هیئت حل اختلاف و گذشت 20 روز از ابلاغ رأی هیئت بدوی و عدم اعتراض مؤدی به رای بدوی ، پرونده قطعی می شود و در صورت اعتراض ، پرونده مجدداً به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارسال می شود و پس از صدور رأی هیئت تجدیدنظر ضمن ابلاغ آن به مؤدی ، پرونده قطعیت پیدا می کند و جهت صدور برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع داده میشود.

مدارک مورد نیاز :

1. برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ابلاغی
2. اعتراض کتبی مودی به برگ مطالبه مالیات و عوارض ( در موارد اعتراض )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *