مراحل صدور گواهی انجام معاملات املاک

مراحل صدور گواهی انجام معاملات املاک

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

شرح :

در كلیه مواردی كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم بموجب اسناد رسمی صورت می گیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را بشرح و مشخصات كامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله، اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.

مدارک مورد نیاز :

1. استعلام دفتر خانه (‌با ذكر نام خریدار) 2. فتوكپی اسناد مالكیت اعم از رسمی یا قراردادی و یا اجاری 3. فتوكپی گواهی شهرداری 4. فتوكپی شناسنامه خریدار (خریداران) 5. ثبت در دبیرخانه ذیحسابی 6. فتوكپی شناسنامه فروشنده (فروشندگان) 7. فتوكپی كارت ملی خریدار(خریداران) (پشت و رو) 8. فتوكپی كارت ملی فروشنده (فروشندگان) (پشت و رو ) 9. فتوكپی صورتمجلس تفكیكی ( در صورت وجود ) 10. فتوكپی پروانه ساختمان 11. فتوكپی پایان كار 12. فتوكپی حصر وراثت (‌ در صورت موروثی بودن ) 13. گواهی واریز مالیات بر ارث (‌فرم ۱۹) 14. نقشه و كروكی محل 15. آدرس دقیق ملك 

شرح مراحل انجام كار :

1. تسلیم استعلام دفترخانه توسط مودی به ممیز كل 2. ممهور نمودن استعلام توسط اداره وصول و اجراء در صصورت عدم وجود بدهی قطعی شده قبلی 3. صدور دستور توسط ممیزكل و ثبت در دفتر توسط دبیرخانه 4. تحویل استعلام به واحد مالیاتی مالیاتی ذیربط توسط دبیرخانه 5. مراجعه به محل و تهیه گزارش ارزیابی توسط كارشناس ارشد مالیاتی 6. تائید گزارش واحد مالیاتی مالیاتی توسط رئیس گروه مالیاتی 7. وصول مالیات متعلقه توسط بانك ملی شعبه دارایی ( یا شعبه مركزی تبریز ) 8. صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تحویل آن به مودی
[/animate][/quote]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *