نحوه تقسیط بدهی مالیاتی

نحوه تقسیط بدهی مالیاتی

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

مراحل و شرح اقدامات :

1. ارائه درخواست مهر و امضاء شده تقسیط توسط مودی به واحد خدمات مودیان
2. تکمیل و تأیید فرم تقسیط بدهی مودی توسط واحد خدمات مودیان و ارائه به مسئول مربوطه
3. در صورتیکه با درخواست تقسیط مودی موافقت شود: الف) مودی قسمتی از مبلغ بدهی را که تعیین شده به صورت نقدی پرداخت نموده و وارد گام 7 می شود. ب) مودی به منظور پرداخت مبلغی از بدهی که با تقسیط آن موافقت شده و تعیین نحوه تقسیط آن به واحد خدمات مودیان مراجعه می کند.
4. در صورتیکه با درخواست تقسیط مودی موافقت نشود، مودی وارد گام 7 می شود و مبلغ بدهی را باید به صورت کلی پرداخت نماید و اگر پرداخت ننماید وارد فرآیند وصول و اجرا می شود.
5. واحد خدمات مودیان نحوه پرداخت مابقی بدهی را به مودی اعلام نموده و مودی مکلف است چکهای خود را در سامانه ثبت و رسید آن را از سامانه دریافت و مهر و امضا نموده و چک و رسید ثبت آن را به واحد خدمات مودیان تحویل دهد.
6. واحد خدمات مودیان چکهای تحویلی را در سامانه تأیید و به واحد حسابداری ارسال می نماید.
7. مودی مبلغ تعیین شده مالیات و عوارض را باید به صورت حضوری در بانک و یا از طریق پایانه های الکترونیکی و یا از طریق اینترنتی پرداخت نماید.
[/animate][/quote]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *