نحوه صدور و ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی

نحوه صدور و ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی

[quote color=”#000000″ arrow=”yes”] [animate animation=”fadeInUp” duration=”2″]

شرح :


در مواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ میشود ، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصأ یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امورمالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبأ تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مودی دردفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از 30 روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و درصورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر درتعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرارگیرد ، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء مسئول مربوط و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلأ در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید .

مراحل و شرح اقدامات :

هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از مطالعه پرونده مستقیمأ نسبت به صدور رأی مبنی بر قبول یا رد نظر مودی اقدام و در برخی موارد با تعیین مجری قرار ، پرونده را برای رسیدگی مجدد به جریان می اندازد . پس از اجرای قرار پرونده مجددأ درهیأت مطرح و منجر به صدور رأی میشود.
رأی هیأت به مودی ابلاغ میشود و مودی ظرف 20 روز از ابلاغ رأی ، مهلت اعتراض به هیأت تجدیدنظر را دارد . پس از اعتراض مودی و تعیین وقت ، پرونده مجددأ در هیأت مطرح میگردد و با مطالعه محتویات پرونده و کافی بودن مدارک درصورت تشخیص کارشناسان هیأن ، منجر به رأی نهایی گردیده که این رأی قطعی و لازم الاجراست و درصورت نبود مدارک کافی نمایندگان هیأت یکنفر را به عنوان مجری قرار انتخاب مینمایند که مجری قرار باید باید ظرف مدت کمتر از 30 روز پرونده را بررسی و نتیجه را به هیأت اعلام نماید.
سپس هیأت با تعیین وقت از مودی مجددأ دعوت مینماید و با بررسی پرونده و نظر مجری قرار اقدام به صدور رأی نهایی می نمایند که این رأی نیز قطعی و لازم الاجراست . مودی در هر دو مورد ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت تجدید نظر ، مهلت اعتراض به شورایعالی مالیاتی را دارد .
درصورت اعتراض مودی به رأی هیأت تجدید نظر، پرونده مالیاتی پس از درخواست کتبی از طرف شورایعالی مالیاتی توسط مأمور پرونده به صورت برگ شمار و لاک و مهر شده به شورایعالی مالیاتی ارسال میگردد.
پس از بررسی پرونده توسط شورایعالی مالیاتی دو حالت به وجود می آید : الف رأی شورا مبنی بر رد اعتراض مودی که در اینصورت برگ قطعی صادر شده به قوت خود باقیست . ب- رأی شورا مبنی بر قبول اعتراض مودی و ارسال پرونده به هیأت 251 مکرر که دراینصورت برگ قطعی صادر شده کان لم یکن تلقی گردیده و پرونده مجددأ در هیأت مطرح میگردد .

مدارک مورد نیاز :

1. نسخ قبوض مالیاتی مودی و پرونده مؤدی ( درصورت عدم وجود قبوض ، تعهد مربوطه ضمیمه شود )
2. تهیه گزارش استرداد مالیات
3. برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی که توسط کارشناس ارشد مالیاتی تکمیل و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی و پیوست گزارش استرداد به ذیحسابی ارجاع میشود.

[/animate][/quote]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *