متن اعتراض به مالیات و نمونه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

متن اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

اگر شما هم به دنبال نوشتن متن اعتراض به مالیات و یا نمونه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی هستید؛ ما برای شما نکاتی را برای نامه اعتراض به مالیات قرار دادیم؛ همچنین اگر شما به موضوعات مختلف مالیات علاقه دارید با آموزش مالیات می‌توانید به یک وکیل مالیاتی موفق تبدیل می‌شوید.

شما برای تحریر متن اعتراض به مالیات در فرم مخصوص اعتراض باید نکات زیر را رعایت کنید.

 1. متن مورد نظر باید خلاصه و موجز باشد و از پرداختن به جزئیات صرف نظر شود.
 2. ترجیحاً چکیده ای از لایحه دفاعیه که برای دفاع مد نظر دارید را در قسمت مربوطه بنویسید.
 3. از بکار بردن الفاظ و عبارات محاوره ای و سخیف اجتناب کنید.
 4. هرگز به کارمندان سازمان امور مالیاتی در دفاعیات و متن اعتراض توهین ننمایید.
 5. متن برگ اعتراض می‌شبایست با توجه به نوع مشکل و مسأله بوجود آمده، تحریر گردد.

در ادامه این مطب می‌خواهیم برگ تشخص مالیاتی، انواع برگ تشخیص و ابلاغ برگ تشخیص را معرفی کنم؛ همچنین در آخر نمونه متن اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی را برای شما قرار دادیم پس همراه آقای مالیات باشید.

برگ تشخیص مالیاتی چیست؟

مطابق با ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه، مطابق‌ با نمونه سازمان امور مالیاتی، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند. 

برگ تشخیص مالیاتی که از آن به برگ ارزیابی مالیات بر درآمد نیز یاد می شود

در مقابل اشخاص حقوقی بایستی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با اطلاعات هویت شرکا و سهامداران، میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی‌ هر یک از آنها را به ادارة امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. (ماده 110 قانون مالیات های مستقیم)

اداره امور مالیاتی اظهارنامه مودیان مالیات ‌بر درآمد را در مورد هر منبع، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه رسیدگی می‌نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ‌ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا 3 ماه پس از انقضای یک سال ‌فوق الذکر، برگ تشخیص مالیات مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامة مودی، قطعی تلقی می‌شود.

نتیجه همه امور حسابداری در برگ تشخیص مالیات لحاظ می‌شود، چون مالیات قابل پرداخت در این برگ اعلام می‌گردد. برگ تشخیص مالیات که از آن به برگ ارزیابی مالیات بر درآمد نیز یاد می‌شود، در حقیقت اظهارنظر اداره امور مالیاتی، پس از رسیدگی های صورت گرفته نسبت به مالیات مودی است و برای انواع مالیات، برگ تشخیص جداگانه ای صادر می‌گردد.

برای دریافت نمونه متن اعتراض به برگ تشخیص مالیات، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.


انواع برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص معمولا شامل 3 نوع می‌باشد:

 1. برگ تشخیص مالیات عملکرد
 2. برگ تشخیص مالیات حقوق
 3. برگ تشخیص مالیات تکلیفی

ابلاغ برگ تشخیص مالیات

منظور از ابلاغ در قانون مالیات های مستقیم ارائه اوراق مالیاتی به مودی بر اساس مقررات ماده های ۲۰۳ تا ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم است. ابلاغ؛ شامل انواع اوراق مالیاتی مانند برگ درخواست اسناد و مدارک، برگ تشخیص مالیات، برگ تعیین تاریخ هیات حل اختلاف مالیاتی و غیره می‌باشد.

به طور کلی، اوراق مالیاتی باید به شخص مودی‌ ابلاغ شده و در نسخة دوم، نسبت به اخذ رسید اقدام گردد. در زمانی که مودی در دسترس نباشد، اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به‌ یکی از بستگان یا مستخدمین مودی ابلاغ شود.

روش های ابلاغ اوراق مالیاتی

روش های ابلاغ اوراق مالیاتی

لزوم ابلاغ به مؤدی به این دلیل است که او از نظر اداره مالیات در مورد میزان بدهی مالیاتی خود مطلع شود و در ضمن فرصتی در اختیار داشته باشد تا اگر به نوع مالیات صادره و میزان آن اعتراضی دارد، از طریق مراجعه به هیات های مالیاتی نسبت به طرح مسئله اقدام نماید. اوراق مالیاتی به 3 روش زیر قابل ابلاغ است.

ابلاغ به مودی مالیاتی از طریق مامور ابلاغ مالیاتی

معمولا رایجترین نوع ابلاغ، این حالت می‌باشد و در صورت عدم امکان، از انواع دیگر ابلاغ استفاده خواهد شد. در این حالت، مامور ابلاغ مالیاتی به آدرس قانونی اعلام شده توسط مودی مراجعه و برگ تشخیص مالیات را به مودی (مدیر عامل) ابلاغ و در نسخه دوم رسید دریافت می‌کند.

در صورت عدم دسترسی به مودی، برگ اوراق مالیاتی به سایر افرادی که حق امضا داشته یا افرادی که کارمند مودی محسوب می‌شوند و در لیست حقوق نام آن‌ها موجود است، تحویل داده شده و رسید اخذ می‌شود. این افراد باید از نظر مأمور ابلاغ قادر به درک اهمیت اوراق مورد ابلاغ بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.
هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی، بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگه ها امتناع نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند، مأمور ابلاغ باید خودداری ایشان از گرفتن اوراق یا عدم حضور در محل را در هر 2 نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به این شکل ابلاغ شوند، قانونی تلقی و تاریخ الصاق، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

 ابلاغ به مودی مالیاتی از طریق مامور پست

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. در این حالت مأمور پست، وظیفه ابلاغ را به عهده گرفته و مراتب تحویل اوراق یا امتناع را در نسخ اوراق مذکور قید می‌نماید. نسخه اول به اداره مالیاتی عودت می‌شود و نسخه دوم به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند.

هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، “عبارت پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق کرده و نسخه اول را عودت می‌دهد.

در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور مجدد اشخاص فوق این امر ذیل اوراق گواهی شده و نسخه اول به اداره امور مالیاتی، عودت می‌گردد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شوند.

 ابلاغ به مودی مالیاتی از طریق روزنامه ها

در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد، اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود.

این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد. در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده به این شیوه علاوه بر مطالب مالیاتی مربوطه، می‌بایست محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی قید شده باشد.

مشاهده برگ تشخیص در سامانه

مودیان مالیاتی می‌توانند با مراجعه به سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از خدمات الکترونیک که پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت نموده اند، برگ تشخیص مالیات خود را مشاهده نمایند. در صورتی که بعد از بررسی، قصد اعتراض به برگ تشخیص مالیات را داشته باشند، از طریق همین سامانه(http://accounts.tax.gov.ir/Actions/Login) می‌توانند نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.     

اعتراض به برگ تشخیص

اگر مودی مالیاتی به میزان مالیات مندرج در برگ تشخیص، اعتراض داشته باشد، باید مراتب اعتراض خود را ظرف ۳۰ روز پس از دریافت این برگه به سازمان امور مالیاتی ارائه نماید. مالیات دهنده و یا وکیل تام الاختیار وی می‌توانند به اداره امور مالیاتی که “برگ تشخیص مالیات” را صادر کرده است مراجعه نموده و اعتراض خود را به صورت کتبی، تسلیم نمایند یا از طریق پرتال ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات، نسبت به تکمیل فرم اعتراض اقدام نموده و کد رهگیری اخذ نمایند. مسئول رسیدگی، پرونده مالیاتی را جهت بررسی های بعدی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می‌نماید.

جمع بندی

ما در مؤسسه آقای مالیات نمونه متن اعتراض به مالیات و نمونه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی را برای شما قرار دادیم. اگر نیاز به مشاوره مالیاتی دارید می‌توانید پرونده های مالیاتی خود را به مشاورین مالیاتی آقای مالیات بسپارید تا در سریع ترین زمان ممکن مشکلات مالیاتی شما حل شود.

60 دیدگاه برای “متن اعتراض به مالیات و نمونه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

 1. profile avatar
  نیما گفته:

  سلام
  من به مدت دو سال مشاور املاک ذاشتم و مالیات سالیانه و فصلی را رد کردم. الان خود اداره دارایی امده 15 میلیون مالیات ارزش افزوده بریده برام. در حالی من همه مالیاتم را خودم طبق خوداظهاری پرداخت کردم.من حتی ماهیانه 2 میلیون هم درامد نداشتم. الان چطوری باید ثابت کنم که من مالیاتم را درست دادم و چیز دیگه ای وجود نداشته؟

  • profile avatar
   نگار محمدلی (پشتیبان سایت) گفته:

   سلام وقت شما بخیر
   پاسخ سوال شما:
   در ابتدا نیاز هست تا گزارش رسیدگی رو از دارایی دریافت کنید تا مشخص بشه ماخذ مشمول مالیات بر چه اساسی تعیین شده و پس از آن در صورت داشتن مستندات برای دفاع میتونین به برگ مطالبه اعتراض بزنین
   برای تنظیم لایحه میتونین با مشاوران موسسه در ارتباط باشین

 2. profile avatar
  Atieh گفته:

  باسلام
  بنده یک کافه بستنی دارم و تا سال ۹۵ یکی از همکارانم اظهارنامه مالیاتی برای بنده تسلیم می کردندکه اختلافاتی بین ایشان و بنده بوجودآمد و کارهای بنده را انجام ندادند و درواقع از سال ۹۵ تا الان بنده هیچ اظهارنامه ای تسلیم نکردم و مبلغ مالیات بنده تا ازسال ۹۵ تا ۹۸ به میزان ۳۰ میلیون تومان آمده و مهلت اعتراض دارم میخواستم ببینم چه متنی باید بنویسم تا بتوانم درصد زیادی تخفیف بگیرم.ممنون

  • profile avatar
   نگار محمدلی (پشتیبان سایت) گفته:

   سلام وقت شما بخیر
   پاسخ سوال:
   شما با توجه به اینکه اظهارنامه مالیاتی رو تنظیم نکردین مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی ماده ۱۹۲ خواهید بود و برای مبلغ برگ تشخیص هم تنها میتونین درخواست تعدیل کنید
   برای دریافت نمونه متن درخواست تعدیل میتونین به سایت آقای مالیات مراجعه کنین و متن رو رایگان دریافت کنین

   • profile avatar
    نگار محمدلی (پشتیبان سایت) گفته:

    سلام وقت بخیر
    پاسخ شما:
    در صورتی هم که به مبلغ ماخذ برگ تشخیص معترض هستین میتوانید با ارائه مستندات و دلایل کافی اعتراض خود را در مراجع حل اختلاف مطرح کنید.

 3. profile avatar
  جواد گفته:

  باسلام دندانپزشک هستم. من مبلغ 3000000000 ریال تسهیلات دریافت نموده ام جهت خرید مسکن اما باتوجه به استعلامات گرفته شده،دارایی این مبلغ را جهت خرید وفروش تجهیزات دندانپزشکی لحاظ نموده است.لطفا راهنمایی کنید

  • profile avatar
   نگار محمدلی (پشتیبان سایت) گفته:

   سلام وقت بخیر
   پاسخ شما: اسناد و مدارک خرید ملک رو ارائه کنید مثل سند خرید ملک و مبالغی که بابت ملک پرداختید.

  • profile avatar
   نگار محمدلی (پشتیبان سایت) گفته:

   سلام وقت شما بخیر
   پاسخ: اسناد و مدارک خرید ملک رو ارائه کنید مثل سند خرید ملک و مبالغی که بابت ملک پرداختید

 4. profile avatar
  بهزاد گنجی گفته:

  با سلام
  من یک مغازه با سابقه فعالیت چند ساله در بازار دارم. چند سال قبل مغازه دیگری در پاساژی در نزدیکی خودمان خرید کردیم که به عنوان انبار استفاده می کردیم در اظهار نامه مالیاتی سال 97 هم به عنوان انبار مغازه قبلی اظهار شد. چند روز قبل برگه مالیاتی مغازه جدید رو ارسال کردن که مالیات چند برابر مغازه فعلی و چندین برابر مغازه های همسایه در همان پاساژ. برای اعتراض چطور اقدام کنم یا چه متنی تهیه کنم؟ ممنون می شم راهنمایی کنید

  • profile avatar
   نگار محمدلی (پشتیبان سایت) گفته:

   سلام وقت شما بخیر
   پاسخ: در صورتی که مدارک و مستندات مبنی بر انبار بودن مغازه و عدم فعالیت مستقل موجود باشه پرونده شما قابل طرح در هیئت های حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و برای بررسی بیشتر می توانید با مشاورین موسسه در تماس باشین

 5. profile avatar
  غلامرضا نجاری گفته:

  با سلام و احترام
  جناب رستگارمن چند سال پیش باز نشست شدم، به دلیل نوع فعالیتم یک فضای کوچکی را در محل کارم (پژوهشکده حمل و نقل فضایی)اجاره کردم و به خدمات رسانی به مجموعه ادامه دادم. چون محیط کار من دولتیه لذا کلیه فاکتورهای کارکرد من دارای کد ملی خودم می باشد. من شرکت ندارم و جواز کسب دارم(صنفی) شغل من مدلسازی و ماکت سازی می باشد.سال 97 اولین سالی بود که من اظهارنامه مالیاتی ارسال کردم و دیروز مورخ 8/4/99 برگ تشخیص مالیات بر درآمد را از دارایی تحویل گرفتم متاسفانه 5.750.000 تومان مالیات و مبلغ 630.000 تومان جریمه مالیاتی محاسبه کردند.
  سوال اول: اگر من خارج از فضایی دولتی همین فعالیت را انجام می دادم معیار محاسبه آنها برای هم صنفی من چگونه بود؟
  سوال دوم: اگر من اعتراض بکنم می توانم در تخفیف و یا حتی تعدیل موفق بشم
  سوال سوم:علت جریمه شدن من چیست؟
  سوال چهارم: من می توانم در هنگام صدور حکم حضور داشته باشم؟
  در پایان از اینکه وقت جنابعالی را گرفتم پوزش می طلبم ضمنا به خاطر بزرگ منشی و صفای روح شما که به این شکل به افرادی مثل من که دانش اینکار را ندارند راهنمایی میکنید بینهایت سپاسگزارم.
  با تشکر نجاری 09122584387

  • profile avatar
   نگار محمدلی (پشتیبان سایت) گفته:

   سلام وقت بخیر
   پاسخ شما: جواب سوال اول خیر
   و برای پاسخ به سایر سوالات باید به سازمان مراجعه کنید و گزارش رسیدگی مربوط به برگه تشخیص صادره رو دریافت کنید.

 6. profile avatar
  اروز گفته:

  با سلام و خداقوت خدمت شما
  طی رسیدگی مدارک اعتبارات خرید عملکرد 97 ممیز بخش زیادی از فاکتورهای اعتبار خرید شرکت ما رو منظور نکرده و جریمه ای مبنی بر ماده 22 در نظر گرفته که نسبت به هر دو مورد اعتراض داریم لطفا راهنمایی کنید متن اعتراض رو به چه شکل بنویسم؟ همه دوره ها رو جدا جدا مبلغ اعتبار خرید دفاترمون رو بنویسم و اعتراضم رو رو هر دوره عنوان کنم؟
  لطفا کمک کنید میخوام یه لایحه خوب و قابل رسیدگی بنویسم.
  با تشکر

  • profile avatar
   فرشید رستگار گفته:

   با سلام
   احتراماً پاسخ سؤال شما، در قسمت ۱7 برنامه ” از من بپرس ” منتشر گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *