سید علی سرحدی

سید علی سرحدی

رئیس حسابداری، مشاور مالی و مالیاتی، پژوهشگر حسابداری و مالیاتی، مدرس دوره های آموزشی مالی و مالیاتی